Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

ČR v ERC grantech společenskovědního a humanitního zaměření

02.10.2023

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) uděluje granty na špičkový badatelský výzkum. Jde o výzkum, který přináší významný posun ve stávajícím vědeckém poznání či směřuje k průlomovému objevu. Získat prestižní grant ERC představuje jeden z největších profesních úspěchů, kterého mohou vědci v Evropě dosáhnout. 

Téma výzkumu si předkladatel volí svobodně a návrh předkládá se svým týmem jako individuální vědec. Hlavním kritériem hodnocení je vědecká kvalita a originalita jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. “Klíčem k úspěchu je neotřelá myšlenka a novátorský přístup,” říká o grantech ERC předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, která působila jako jejich hodnotitelka.

Granty ERC jsou financované z rámcových programů EU (Horizont 2020 a Horizont Evropa). Jsou udělovány ve všech vědních oborech, trvají v průměru pět let a dělí se na různé typy – startovní, konsolidační či pokročilý grant. 

Česká republika získala v oblasti sociálních a humanitních věd dosud tyto granty:

INATTENTION, JUDI-ARCH, BEHAVFRICTIONS, CRAACE, UNREF, BOAR, ACADEMIA, INFINITY, ATTENTION, DISSINET, MEMPOP, WONDRE

INATTENTION: Behaviorální a politické důsledky racionální nepozornosti

Projekt se zabýval aplikacemi teorie racionální nepozornosti v různých oblastech veřejné politiky. Cílem výzkumu bylo najít způsob, jakým lidé dělají ekonomická rozhodnutí a na základě čeho rozdělují svoji pozornost. Rozhovor s Filipem Matějkou z 9. prosince 2020 "Proč se tak často rozhodujeme špatně?" 

JUDI-ARCH: Vzestup soudcovské samosprávy: měnění architektury dělby moci bez architekta

Projekt zkoumal formální pravidla a instituce soudcovské samosprávy, a soustředil se na důsledky, které vyplývají z její měnící se podoby. Rozhovor s Davidem Kosařem z 3. března 2021 "Neformální vztahy v soudnictví mohou vést ke korupci, ale i k dodržování pravidel"  

BEHAVFRICTIONS: Behaviorální důsledky nedokonalého rozhodování

Projekt se zabývá iracionálním chováním v ekonomice a předvídáním lidského chybování: jak například nadměrná sebedůvěra nebo zkreslené vnímání ovlivňují ekonomické rozhodování. Cílem je položit teoretické základy pro některé z fenoménů popsaných v behaviorální ekonomii i pro další společenskou debatu, jak tyto jevy v ekonomice regulovat. Rozhovor s Jakubem Steinerem z 26. října 2021 "Popisuju formy bláznovství a dávám jim učená jména"  

CRAACE: Kontinuita a přerušení: umění a architektura ve střední Evropě 1918-1939

Projekt zkoumá situaci v oblasti výtvarného umění a architektury po rozpadu Rakousko-Uherska. Nová politická, společenská a kulturní situace měla zásadní dopad na umělce a architekty, kteří po roce 1918 působili v již nově vzniklých státech Československu, Maďarsku a Rakousku. Článek z 20. února 2019 Britský profesor míří do Brna. Zkoumá reakci umělců na pád Habsburků  

UNREF: Neočekávané útočiště? Uprchlíci a občané ve středovýchodní Evropě ve 20. století

Projekt se věnuje uprchlíkům ve středovýchodní Evropě a porovnává jejich přijetí napříč regionem a obdobími. Výzkum se zaměřuje na čtyři období a zároveň klíčová témata: uprchlictví za první světové války a v době vzniku národních států, ve 30. letech v kontextu nástupu nacismu, uprchlictví oběma směry přes železnou oponu v 50. letech a postkomunistické uprchlictví v 90. letech. Rozhovor s Michalem Franklem z 12. listopadu 2020 "Chci vepsat uprchlíky zpátky do dějin Evropy"  

BOAR: Zdivočelí divočáci: etnografie mezi veterinární expertízou a myslivostí v době afrického moru prasat

Projekt zkoumá výskyt prasečího moru, šíření nákazy napříč evropským kontinentem a dopady na společnost. Výzkum otevírá nový, propojující pohled na fenomén lovectví, biologickou bezpečnost a veterinární epidemiologii. Rozhovor s Luďkem Brožem z 18. prosince 2019 "Omezíme svobodu kvůli bezpečnosti? Prasečí mor ovlivňuje evropské hranice i roli myslivců"  

ACADEMIA: Rekonstrukce pozdně středověkých výprav za poznáním: kvodlibetní disputace jako předchůdci moderní akademické praxe

Projekt se zaměřuje na pozdně středověké a raně novověké debatní cykly univerzitních učenců, které připomínají dnešní vědecké konference. Analyzuje dosud neprobádané rukopisné soubory pořizované evropskými univerzitami, a tím může přispět k rekonstrukci kořenů evropské vzdělanosti. Rozhovor s Otou Pavlíčkem z 15. listopadu 2021 "ERC grant je vzpruhou pro pracoviště i celý obor" 

INFINITY: Neformální soudní instituce: neviditelné faktory úpadku demokracie

Hlavním cílem projektu je identifikovat nejdůležitější neformální soudní instituce, posoudit jejich pozitivní či negativní vliv na soudnictví v dané zemi, a posoudit také vliv EU a Rady Evropy na tyto struktury. Dosavadní výzkum soudnictví se opíral především o výklad formálních pravidel, projekt INFINITY se nově věnuje neformálním. Rozhovor s Davidem Kosařem z 28. listopadu 2021 "Grant ERC otevírá dveře, sám o sobě ale nestačí"  

ATTENTION: ekonomika nepozornosti

  • Economics of Inattention 
  • ERC-2020-Consolidator Grant
  • doba trvání projektu: duben 2021 – březen 2026
  • Filip Matějka, Národohospodářský ústav AV ČR

Projekt zkoumá nedokonalost lidského rozhodování a jeho vliv na společnost. Klade si otázku, jak funkčně nakládat se stále větším množstvím informací a jak se v této záplavě dat efektivně rozhodovat. Výzkum věnuje pozornost chování lidí, kteří svými rozhodnutími ovlivňují životy dalších, například ekonomů, politiků nebo lékařů. Rozhovor s Filipem Matějkou z 8. listopadu 2021 "Věda nemá být demokratická"  

DISSINET: Nekonformní náboženské hnutí ve středověké Evropě z pohledu analýzy sociálních sítí a geografických informačních systémů

Projekt zkoumá středověkou nonkonformní religiozitu za pomoci moderních výpočetních přístupů. Analyzuje sociální, prostorové a textové vztahy na základě inkvizičních záznamů z 13. až 16. století, s cílem odhalit vznik sociálních jevů, jako jsou skryté sítě, sdílení náboženské kultury či represe. Rozhovor s Davidem Zbíralem z 10. února 2021 "Chci pochopit, jak vzniká a funguje náboženství 

MEMPOP: Paměť a populismus zezdola

  • Memory and Populism from Below 
  • ERC-2020-Starting Grant
  • doba trvání projektu: leden 2024 – prosinec 2028
  • Johana Wyss, Etnologický ústav AV ČR

Projekt se zabývá fenoménem populismu a situací ve vybraných regionech ve střední a východní Evropě. Etnografický výzkum bude probíhat ve čtyřech transnacionálních regionech – Slezsku, Haliči, Burgenlandsku a Istrii, které leží na území deseti evropských států. Jde o oblasti vyznačující se drsnými historickými zvraty, přesuny státních hranic i obyvatel a také narůstajícím populismem. Výzkum si klade za cíl najít souvislost mezi kolektivní pamětí a stále narůstající oblibou populistických stran. Článek z 22. listopadu 2022 Proč lidé v Evropě volí populisty? Odpoví výzkum vedený českou antropoložkou  

WONDRE: Ways of imagining in children's lives with information texts

  • ERC-2023-Starting Grant
  • Anežka Kuzmičová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Projekt zkoumá vztah dětí k informacím a čtení literatury faktu. Primárním cílem je zjistit, jak vlastně nějaké téma dítě zaujme, a co mu dává ve smyslu prožitků a pocitů. Hlavní zaměření je na knížky a čtení, ale i na další způsoby získávání informací, jako je povídání si, volná hra či poslouchání. Rozvohor s Anežkou Kuzmičovou z 5. září 2023 Nový ERC projekt ukáže, jak děti při čtení prožívají fakta  

 

Více aktualit

Společenskovědní a humanitní výzkum v jiných disciplínách HE

12.06.2024

Program Horizont Evropa se snaží plně integrovat společenské a humanitní vědy do všech svých pilířů. Společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities, SSH) mají svůj vlastní prostor v klastru 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“, ale...

Evropské ocenění za statistiku

28.05.2024

Evropský statistický úřad Eurostat vyhlašuje další kolo soutěže o ceny za statistiku. Aktuálně otevírané téma se týká klasifikace povolání v online pracovních nabídkách a směřuje k datovým analytikům: European Statistics Awards on Web Intelligence - Classification...

Infoden k Evropskému kulturnímu cloudu

27.05.2024

Horizont Evropa otevírá 18. června výzvy Evropského cloudu pro kulturní dědictví (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, ECCCH) pro rok 2024. Při této příležitosti pořádá Evropská komise 14. června 2024 od 10 –12 hodin informační den: A European...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034