Národní informační centrum pro evropský výzkum

Co je ERC?

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, dále ERC) vznikla v roce 2007. Financuje špičkový badatelský výzkum ve všech vědních oborech, tzv. frontier research, tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku. V programu Horizont Evropa je na ERC vyčleněno 16 mld. €. přičemž 66 % alokovaného rozpočtu je vyčleněno pro kategorii vědců 2-12 let po získání titulu Ph.D. (tzv. ERC Starting a Consolidator granty). Základním principem je financování projektů individuálních vědců (Principal Investigator, PI) a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tematických priorit (bottom-up přístup). Žádat o ERC grant mohou jednotlivci z celého světa za předpokladu, že si zvolí hostující instituci v členské zemi EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu EU. 

Cílem ERC je podporovat vznik a růst generace vedoucích osobností výzkumu v Evropě spolu s přirozenou identifikací témat, která jsou pro budoucnost vědy a její služby společnosti klíčová. Jediným kritériem hodnocení je vědecká kvalita – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. To kromě nesporné originality předchozích výsledků v oboru předpokládá novou, revoluční myšlenku, na které je projekt postaven a která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové cesty výzkumu. Většina ERC projektů je velmi riziková (přinášejí velký zisk, ale za poměrně vysokého rizika - tzv. high-risk/ high-gain projects), je interdisciplinární povahy a má významný dopad na společnost, ekonomiku nebo při rozhodování, resp. stanovování pravidel v politické rovině.

 

Granty ERC jsou vědeckou komunitou, ale i mimo ni vnímány jako značka kvality. Jsou měřítkem kvality výzkumu v jednotlivých zemích a známkou postavení jednotlivých vědeckých institucí v mezinárodním měřítku.

Typy ERC grantů

ERC financuje pět typů grantů:

ERC Starting granty

ERC Starting granty se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy vytvářejí vlastní výzkumný tým nebo program. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1. 1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC (tj. 1. 1. 2021 pro výzvy v rámci pracovního programu roku 2021). Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň z 50 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu. Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na dobu pěti let. V odůvodněných případech lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.

 

ERC Consolidator granty

ERC Consolidator granty se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy konsolidují (potřebují posílit, resp. rozšířit) vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1. 1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC (tj. 1. 1. 2021 pro výzvy v rámci pracovního programu roku 2021).  Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň ze 40 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let. V odůvodněných případech lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.

 

ERC Advanced granty

ERC Advanced granty se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a jejich originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením takových výsledků, které vedly k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku. Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň ze 30 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu. Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. € na dobu pěti let. V odůvodněných případech (viz výše) lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.

 

ERC Synergy granty (od r. 2022)

ERC Synergy granty mají za cíl podpořit skupinu 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Tyto projekty se musí zásadním způsobem lišit od klasických kolaborativních projektů, sítí nebo konsorcií podporovaných v jiných částech programu Horizont Evropa. Nejde jen o úspěšnou spolupráci individuálních řešitelů, ale o propojování vědních disciplín, oborů, jedinečných znalostí a infrastruktur, využití nových, nekonvenčních metod, technik a přístupů s ambicí přinést zcela nové průlomové objevy v celosvětovém měřítku. Vzájemná synergie, unikátní komplementarita znalostí a zdrojů hlavních řešitelů musí být natolik vysoká, že předpokládá průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý z řešitelů pracoval zvlášť. Všichni hlavní řešitelé se musí zavázat, že budou na ERC projektu pracovat alespoň z 30 % celkového úvazku a alespoň 50 % času budou působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu. 

 

Proof-of-Concept granty (pouze pro hlavní řešitele ERC grantů)

Proof of Concept je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci nebo možné využití výsledků ve společenské rovině. Žádat mohou řešitelé projektů ERC, které stále běží či skončily v době kratší než 12 měsíců před 1. lednem roku daného pracovního programu (tj. 2021 pro Pracovní program ERC pro rok 2021). Návrh projektu musí zásadním způsobem vycházet z výsledků výzkumu realizovaného v rámci grantu ERC. Výše finanční podpory činí 150 000 € na dobu 18 měsíců. Očekává se však, že většina projektů skončí za 12 měsíců.

Účast ČR v soutěžích o granty ERC: Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni

Na základě dlouholeté spolupráce s Univerzitou Karlovou, resp. prof. Zdeňkem Strakošem v podporování žadatelů o prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC) byl vydán společný dokument Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni

Počet získaných grantů ERC je v Evropě i mimo ni uznáván za určité měřítko kvality výzkumu a grant je považován za prestižní ocenění výzkumníka. Technologické centrum AV ČR z pozice národního kontaktu pro rámcové programy EU, v tomto případě pro pilíř Excelentní věda RP Horizont Evropa, oblasti grantů Evropské výzkumné rady (ERC), poskytuje ucelený program poradenství při podávání žádostí o granty ERC. Jsme přesvědčení, že vzniklý dokument podá žadatelům informaci jak se orientovat  při podávání žádosti, podá přehled o součásném stavu úspěšnosti ve srovnání s ostatními zeměmi a bude badatele k podání žádosti motivovat. 

Aktuality

Úspěšné příběhy

Nebyly nalezeny žádné výsledky. Zkuste prosím změnit vyhledávací kritéria.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034