Národní informační centrum pro evropský výzkum

O portálu

 

Cílem národního informačního portálu pro program Horizont Evropa (HE), který spravuje Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha je přinášet stěžejní informace o programu HE a jeho částech (pilířích, klastrech, prioritách atd.), o pracovních programech, výzvách, jakož i o podmínkách účasti a dalších specifických aspektech programu HE. Webový portál obsahuje rovněž speciální sekci (Success Stories) pro zveřejňování informací o významných úspěších české výzkumné komunity v mezinárodním výzkumu tj. např. o projektech programu HE koordinovaných z ČR, o projektech HE s významným řešitelským podílem českého pracoviště, o významných výsledcích dosažených českými řešiteli v projektech HE a o dalších příkladech dobré praxe účasti českých řešitelů v projektech mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Nedílnou součástí webového portálu jsou sekce věnované právním a finančním aspektům programu HE, hodnocení a monitoringu programu HE a předchozích RP a sekce popisující životní fáze výzkumného projektu a průřezová témata jako jsou etika, gender a otevřený přístup.

 

Součástí webového portálu je rovněž strukturované úložiště dokumentů ve formě intranetu, který bude přístupný registrovaným uživatelům a bude obsahovat důležité dokumenty, které vzejdou z jednání zástupců ČR, jež jsou nominováni do implementačních orgánů programu HE (zejména jednotlivých konfigurací programového výboru HE apod.). Webový portál umožňuje rozesílání měsíčního Zpravodaje a zasílání novinek na základě registrace odběratelů prostřednictvím e-mailu.

 

Webový portál je paralelně k česko-jazyčné verzi veden i v anglickém jazyce.

Kontakt na správce webu

Pokud narazíte na jakékoli problémy s funkčností nebo přístupností obsahu tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu na adrese webhorizontevropa@tc.cz

Prohlášení o přístupnosti

Stránky respektují pravidla přístupného webu podle metodiky WCAG 2.0, stupeň A - https://www.w3.org/TR/WCAG20/

 

Obsah stránek je nezávislý na výstupním zařízení

 

Obsahová stránka prezentace je vytvořena v HTML5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3. Vizuálně správné, identické, zobrazení stránek je garantováno v prohlížečích: MS Edge verze 90 a vyšší, Firefox verze 88 a vyšší, Google Chrome verze 91 a vyšší a Safari verze 14 a vyšší.

 

Funkčně a obsahově správně se stránky zobrazují také ve všech ostatních používaných prohlížečích a výstupních zařízeních.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek https://www.horizontevropa.cz je Technologické centrum Praha se sídlem Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách https://www.horizontevropa.cz včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky https://www.horizontevropa.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si uživatel přeje opravit osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese tc@tc.cz.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách https://www.horizontevropa.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, která se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelná, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.