Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství Circular bio-based Europe

Evropské partnerství pro cirkulární bioekonomiku (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking – CBE JU) ustavené podle článku 187 smlouvy o fungování EU bude přímým nástupcem Společného evropského podniku pro bioekonomický průmysl (Bio-based Industries Joint Undertaking – BBI JU). CBE JU je novým partnerstvím mezi EU a průmyslovým konsorciem Bio-based Industries (BIC), jehož cílem je napomoci, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, k plnění klimatických cílů EU.

CBE JU přispěje k vývoji a tržnímu uplatnění technologií, produktů a materiálů založených na udržitelném využití a konverzi biomasy, bude podporovat cirkulární přístupy při využití odpadu ze zemědělství, průmyslu a městského odpadu. Partnerství přispěje k rozvoji biorafinerií v evropských regionech. Více informací o návrhu partnerství CBE JU zde.

Evropské partnerství A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy

Partnerství urychlí proces transformace evropské oceánské ekonomiky směrem k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Propojení vědy, průmyslu, řídící sféry a společnosti při řešení národních, regionálních a evropských priorit ve  výzkumu a inovacích přinese znalosti nezbytné pro udržitelné využití oceánských a mořských zdrojů. Cílem jsou zdravé oceány a produktivní udržitelné hospodaření s oceánskými zdroji, které přispívá ke kvalitnímu životu občanů. Partnerství přispěje k řešení globálních výzev,  kterými jsou zabezpečení energie, zdravé životní prostředí, klimatická změna a zajištění potravin. Návrh partnerství je k dispozici na stránkách EK zde.

European Partnership Safe and Sustainable Food Systems

Kofinancované partnerství bude zařazeno do pracovního programu 2023/24 a poskytne zastřešující platformu pro urychlení přechodu k udržitelným potravinovým systémům a pro naplnění cílů evropské strategie „Farm to Fork“. Partnerství propojí národní, regionální a evropské programy podpory výzkumu a inovací a další aktéry z oblasti potravinových systémů a zahrne komplexní problematiku výživy, klimatu, cirkularity zejména z pohledu přínosů pro společnost. Návrh partnerství je k dispozici zde.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034