Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Otevření výzev 2024 pro klastr 2

04.10.2023

Program Horizont Evropa otevřel Klastru pro kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost 28 výzev pro rok 2024. Půjde v nich o společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum a inovace kulturně kreativních oborů a péči o kulturní dědictví a jeho rozmanitost.

Datum otevření výzev: 4. říjen 2023, uzávěrka podávání projektů: 7. únor 2024. Přehled výzev s odkazy na FTO portál:

Destinace DEMOKRACIE / Výzva - Minulost, současnost a budoucnost demokracií / Call 2024 - Past, present and future of democracies  

 • Protestní politika a kultura opozice v demokracii / Protest politics and cultures of opposition in democracy HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01
 • Víceúrovňové vládnutí v čase digitálních a klimatických změn / Multilevel governance in times of digital and climate transitions HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-02 
 • Jaký je dlouhodobý vliv právního státu a ostatních evropských hodnot na sociálně-ekonomické výsledky? / What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic outcomes? HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-03
 • Vzájemný vztah mezi sociální, kulturní, politickou identitou, pocitem sounáležitosti a demokraciemi / The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and democracies HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04
 • Genderové role v extremistických hnutích a jejich vliv na demokracii / Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05
 • Zapojení počítačových věd do výzkumu demokracie / Computational Social Science approaches in research on democracy HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-06
 • Digitální demokracie / Digital democracy HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-07
 • Kultura, umění a kulturní prostor pro demokratickou účast a politické vyjádření, online a offline / Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression, online and offline HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-08
 • Role a fungování veřejné správy v demokratických systémech / The role and functioning of public administrations in democratic systems HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-09
 • Politická účast ve vícejazyčném prostoru / Political participation in multilingual spaces HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-10
 • Scénáře budoucnosti a vize evropské demokracie pro rok 2040: názory mladých lidí, politických institucí a občanské společnosti / Future scenarios and young visions for European democracy 2040 HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11
 • Testování a implementace výsledků výzkumu podporujícího demokracii a vládnutí / Testing and implementation of research results fostering democracy and governance HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12

Destinace KULTURNÍ DĚDICTVÍ / Výzva - Výzkum a inovace v oblasti kulturního dědicství a KKP - 2024 / Call - Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2024 

 • Nový evropský Bauhaus – inovativní řešení pro zelenější a spravedlivější způsob života prostřednictvím umění a kultury, architektury a designu pro všechny / New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of life through arts and culture, architecture and design for all HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01
 • Kulturní a kreativní průmysly pro udržitelnou změnu klimatu / Cultural and creative industries for a sustainable climate transition HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-02
 • Využití digitální transformace pro konkurenceschopné evropské kulturní a kreativní průmysly / Leverage the digital transition for competitive European cultural and creative industries HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03
 • Evropské kulturní dědictví a umění – podpora našich hodnot doma a v zahraničí / Europe's cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-04
 • Strategie na posílení evropského lingvistického bohatství / Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-05

Destinace SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ TRANSFORMACE / Výzva - Udržitelná budoucnosť Evropy / Call - A sustainable future for Europe 

 • Socio-ekonomické dopady osamělosti v Evropě: vyplývající politická doporučení / Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-01
 • Posílení ekonomické spravedlnosti a odolnosti aktivních politik trhu práce a řešení vysoké nezaměstnanosti / Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02
 • Minimalizace nákladů a maximalizace přínosů při vytváření a rušení pracovních míst / Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03
 • Sociální služby: ekonomické a sociální výnosy a přidaná hodnota / Social services: economic and social returns and value added HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-04
 • Sociální dialog v novém světě práce / Social dialogue in the new world of work HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-05
 • Za horizontem: nasazení umělé inteligence a souvisejících technologií přátelských k lidem / Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-06
 • Metodologie pro týmovou práci výzkumníků – posílení průřezových schopností spolupráce, behaviorálních a implementačních věd / Methodologies for teamworking of researchers– reinforcing transversal collaborative skills, behavioural and implementation sciences HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-07
 • Umění a kulturní povědomí/vyjádření ve vzdělávání a odborné přípravě / Arts and cultural awareness and expression in education and training HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08 
 • Role sociální ekonomiky při řešení sociálního vyloučení, poskytování kvalitních pracovních míst a větší udržitelnosti / The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09
 • Efektivní vzdělávání a uplatnění mladých lidí na trhu práce / Effective education and labour market transitions of young people HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10
 • Posouzení a posílení komplementarity mezi novými technologiemi a lidskými schopnostmi / Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-11

Více aktualit

Výzvy Evropského kulturního cloudu pro rok 2024

24.04.2024

Horizont Evropa otevře 18. června 2024 druhou vlnu výzev Evropského cloudu pro kulturní dědictví, Cílem tohoto cloudu je vytvořit společnou platformu pro evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Více o vzniku...

Účast na Festivalu občanské participace a deliberativní demokracie

21.02.2024

Chcete představit svůj projekt na podporu občanské participace na festivalu? Festival občanské participace a deliberativní demokracie otevřel výzvu k předkládání postupů a zdrojů pro zapojení občanů, které budou vystaveny na 5. ročníku Festivalu občanské participace a deliberativní...

Výzvy 2023 pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

28.02.2023

Program Horizont Evropa otevřel pro rok 2023 celkem 28 výzev zaměřených na výzkum kultury, kreativity a inkluzivní společnosti. Jde především o společenskovědní a humanitní výzkum, a výzkum a inovace kulturně kreativních oborů a kulturního dědictví. Předkládání návrhů...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034