Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita

Hlavními cíli tohoto klastru jsou boj s klimatickými změnami, zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu energetiky a dopravy stejně jako kvalita služeb, kterou tyto sektory poskytují společnosti. To vyžaduje lepší porozumění příčinám klimatických změn, jejich vývoji, rizikům, dopadům a příležitostem. Je třeba, aby energetické a dopravní systémy byly přátelské ke klimatu a k životnímu prostředí, aby byly chytřejší, bezpečnější, odolnější, inkluzivnější, konkurenceschopnější a účinnější. 

Hlavní hnací silou je zde potřeba dekarbonizace energetického a dopravního sektoru do roku 2050 a zároveň posílení jejich konkurenceschopnosti. Je třeba vzít v úvahu, že oba sektory představují důležitý podíl HDP a pracovních příležitostí v Evropě, že transformace těchto sektorů představuje nesmírné obchodní příležitosti v globálním měřítku a že služby obou sektorů představují hlavní nákladové faktory pro firmy i domácnosti, a jsou nezbytné pro blaho a kvalitu života občanů a konkurenceschopnost evropského hospodářství jako celku.

 

Klima v klastru 5

Aktivity podporované v klastru 5 by měly umožnit přechod na klimaticky neutrální a odolnou společnost a ekonomiku. Pozornost bude soustředěna na pokročilé vědy o klimatu, na snižování emisí skleníkových plynů i na zapojení občanů. Podporována budou rovněž průřezová inovativní řešení využitelná pro oblast energetiky a dopravy. 

Energetika v klastru 5

Dodávky energie

Při naplňování cíle získat vedoucí pozici v levných, dostupných a udržitelných energetických technologiích se Evropská unie zaměří na využívání energie z obnovitelných zdrojů a energetické úspory, včetně hledání průlomových technologií. Klíčové je snižování emisí skleníkových plynů, včetně zachycování uhlíku, jeho ukládání, a případné dalšího využívání.

Energetické soustavy a sítě

Při vzrůstajícím využití obnovitelných zdrojů energie a vyšším podílu elektrické energie v energetickém mixu bude třeba řešit flexibilitu výroby, skladování energie a využívání synergií mezi různými sítěmi. Důležitou roli bude hrát elektromobilita i elektrifikace průmyslových procesů. Narůstající význam bude mít spotřebitel jako aktivní účastník trhu.

Budovy a průmyslová zařízení v energetické transformaci

Potřebná bude vzájemná výměna energetických  toků, ale i zdrojů v podobě surovin. Synergie je třeba hledat mezi odvětvími i mezi inteligentními budovami a velkými dopravními uzly. U budov je nutné zohlednit celý životní cyklus budov od výstavby přes provoz až po demontáž. Uplatní se nové materiály i nové obchodní modely a služby.

Mobilita v klastru 5

Konkurenceschopnost průmyslu v dopravě Inovativní dopravní infrastruktura využívající čisté technologie, konektivitu a automatizaci spolu s pokrokem v projektování a výrobě letadel, vozidel a plavidel umožní poskytování vysoce kvalitních služeb v oblasti mobility při minimalizaci energetického, environmentálního, ekonomického a sociálního dopadu. 

Čistá, bezpečná a přístupná doprava a mobilita Výzkum se zaměří na elektrifikaci všech druhů dopravy, baterie a palivové články i na hybridní technologie, na zkvalitnění a interoperabilitu infrastruktury.  Bezpečnost dopravy bude řešena komplexně.

Inteligentní mobilita Digitální technologie, pokročilé družicové navigace (EGNOS/Galileo) a využití umělé inteligence pomohou s efektivitou využití dopravní infrastruktury a její konkurenceschopností. V letecké dopravě se uplatní koncept jednotného evropského nebe, tedy vytvoření palubních a pozemních řešení k souběžnému zvýšení stupně automatizace, konektivity, bezpečnosti interoperability, výkonnosti, snižování emisí a zlepšování úrovně služeb. 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky