Národní informační centrum pro evropský výzkum

Výzkumné infrastruktury, definice a charakteristika podpory v HE

Výzkumné infrastruktury jsou spolu se vzdělanými výzkumných pracovníky a dobře řízenými výzkumnými subjekty páteří systému výzkumu a vývoje v Evropě.

Nejvíce respektovanou definicí výzkumné infrastruktury, která je základem jejich podpory je ta obsažená v nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Dle tohoto nařízení se „výzkumnou infrastrukturou“ rozumí zařízení, zdroje a souvise­jící služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu v příslušných oborech, zahrnující vědecké vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy, které jsou nezbytné k prováděvýzkumu. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná ť zdrojů) v souladu s čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

Zaměření priority výzkumných infrastruktur je ovlivněno prioritami Evropské komise pro následující období, zejména zelenou a digitální transformací společnosti a posílením odolnosti společnosti ve smyslu ochrany zdraví i demokracie.

Konkrétně se program HE zaměří na 5 oblastí podpory výzkumných infrastruktur, a to na to, aby v EU byla:

1. celistvá  a efektivně fungující krajina výzkumných infrastruktur,

2. byl dobudován operativní, otevřený a FAIR EOSC  (European Open Science Cloud) ekosystém pro uchovávání, sdílení a znovuvyužívání dat,

3. výzkumné infrastruktury poskytovaly služby podporující zdravotnický výzkum, služby urychlující zelenou  a digitální transformaci a posunujícící vpřed hranice našeho poznání,

4. byla k dispozici další generace vědeckých přístrojů, nástrojů a metod a pokročilých digitálních řešení,

5. EU byla síťově propojena jak mezi svými členskými státy, tak i s ostatními světadíly.

Výzkumné infrastruktury by měly aplikovat i do výzev v klastrech II. pilíře programu HE.

 

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky