Zpět

Účast podniků v rámcových programech v kontextu tuzemských programů na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací

07.11.2022

Soubory:

HE_RP_vs_narodni_programy_kraje_20221101_var.jpg

H2020_RP_vs_narodni_programy_kraje_20221101_var.jpg

FP7_RP_vs_narodni_programy_kraje_20221101_var.jpg

Příspěvky z října 2022 se zaměřovaly na hodnocení odvětvové a velikostní struktury podniků účastnících se rámcových programů, a to včetně geografického pohledu. Nyní je na řadě zhodnocení kontextu této účasti ve světle ostatních tuzemských programů na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací – konkrétně programů v gesci Technologické agentury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnocena je výše podpory, kterou podniky účastnící se porovnávaných programů čerpají na podporu svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit z veřejných rozpočtů. V případě rámcových programů byly zdrojem dat aktuální databáze Evropské komise eCorda (k 31. dubnu 2021 pro 7. rámcový program, k 17. květnu 2022 pro Horizont 2020 a k 15. září 2022 pro Horizont Evropa). Hodnocen byl ukazatel výše příspěvku Evropské unie účastníkům, přičemž v potaz byli bráni účastníci typu příjemců.

Zdrojem dat pro tuzemské programy na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací byla databáze IS VaVaI (ve stavu k 1. listopadu 2022) spravovaná Úřadem vlády ČR – Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Ve finančních tabulkách projektů byla hodnocena čerpaná podpora ze státního rozpočtu, a to u subjektů s právní formou podnikající fyzické osoby, obchodní společnosti nebo družstva. Přestože rámcové programy a tuzemské programy na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací jsou vyhlašovány na rozdílná období, časové hledisko nečinilo zásadní překážku při tvorbě tohoto srovnání. Ve finančních tabulkách projektů v databázi IS VaVaI jsou částky čerpané podpory vypočítány pro každý rok zvlášť. Částky čerpané podpory z tuzemských programů tak byly přiřazeny k příslušným sedmiletým obdobím, v nichž probíhají rámcové programy.

 

RP_vs_narodni_programy_20221101.jpg

 

V případě 7. rámcového programu poměr mezi ním a tuzemskými programy na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací činil 10 : 90. Tuzemské podniky v 7. rámcovém programu nárokovaly příspěvek EU ve výši 77,8 mil. €, tj. zhruba 1,9 mld. Kč. Z tuzemských programů byly podobně velké Alfa v gesci Technologické agentury ČR (s výší podniky čerpané podpory 2,2 mld. Kč) a TANDEM a IMPULS v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (s výší čerpané podpory 2,3 a 3,1 mld. Kč). Program Alfa byl zaměřen na posílení spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi zejména v oblastech (1) progresívních technologií, materiálů a systémů, (2) energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a (3) udržitelného rozvoje dopravy. Program TANDEM se zaměřoval na zlepšení spolupráce průmyslových organizací a výzkumných pracovišť. Výsledky této spolupráce by měly být na základě dalšího navazujícího průmyslového výzkumu uplatněny v nových technologiích, výrobcích nebo službách. V programu IMPULS pak byly podporovány projekty zaměřené na výzkum a vývoj nových materiálů a materiálů dosud neznámých vlastností, nových nebo zlepšených průmyslových výrobků a zařízení, technologií, systémů a služeb, nových informačních a řídících produktů a technologií, včetně případného pořízení a ověření vzorků, prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení. Ze srovnávaných programů pak v období 2007–2013 podniky nejvíce čerpaly v programu TIP (9 mld. Kč) zaměřeném obecně na tvorbu nových poznatků pro průmyslovou výrobu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje know-how tuzemských průmyslových podniků.

V programech Horizont 2020 a Horizont Evropa je poměr nimi a tuzemskými programy na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací zhruba 20 : 80. V programu Horizont 2020 tuzemské podniky nárokovaly příspěvek EU ve výši 125,6 mil. €, tj. 3,1 mld. Kč. Podobně velkou podporu z rozpočtu ČR získaly podniky i v programech Technologické agentury ČR Epsilon (3 mld. Kč), Alfa (2,7 mld. Kč) a Centra kompetence (2,2 mld. Kč). Program Epsilon (2015-2023) je zaměřen na zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v těchto prioritních oblastech: (1) konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, (2) udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů, (3) prostředí pro kvalitní život. Hlavním cílem programu Centra kompetence pak bylo zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím stimulace vytvoření a činnosti inovačních, konkurenceschopných a dlouhodobě udržitelných center vývoje a inovací majících tržní potenciál a soustřeďujících významné výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru. Z programů Ministerstva průmyslu a obchodu byl podobně velký program TRIO (3,3 mld. Kč) zaměřený na podporu spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pro potřeby průmyslu za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR, a to zejména v oblastech fotoniky, mikroelektroniky a nanoelektroniky, nanotechnologií, průmyslových biotechnologií, pokročilých materiálů a pokročilých výrobních technologií.

Z programu Horizont Evropa dosud (tj. k 15. září 2022) tuzemské podniky nárokovaly příspěvek EU ve výši 26,4 mil. €, tj. 662 mil. Kč. Podobně velkou podporu ze státního rozpočtu ČR získaly i podniky účastnící se končícího programu TRIO (480 mil. Kč). Podpora podnikům ze společného programu Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu TREND dosud (k 1. listopadu 2022) dosáhla 1,1 mld. Kč. Program TREND je zaměřený na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti tuzemských podniků prostřednictvím podpory průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do průmyslové výroby a nabídky produktů. Program je zaměřen nejen na podporu tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využití v podnikatelské činnosti u podniků s existujícími výzkumnými a vývojovými aktivitami, ale i na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které dosud neuskutečňují pravidelný výzkum a vývoj.

V regionálním pohledu u tuzemských programů na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací zastoupení subjektů se sídlem v Praze na výši podpory z rozpočtu ČR odpovídá podílu Prahy na hrubém domácím produktu ČR, tj. zhruba jedné čtvrtině. Naopak rámcových programů se subjekty se sídlem v Praze účastní v mnohem větší míře než subjekty z ostatních krajů. V 7. rámcovém programu zastoupení subjektů se sídlem v Praze dosahovalo 38 % na příspěvku EU podnikatelským subjektům z ČR, 58 % v programu Horizont 2020 a 47 % v programu Horizont Evropa. Dáme-li dohromady částky veřejné podpory (tj. příspěvku EU a podpory z rozpočtu ČR) rámcových programů a tuzemských programů na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací, pak 7. rámcový program byl v Praze v období 2007–2013 zastoupen 16 %, Horizont 2020 v období 2014–2020 34 % a Horizont Evropa dosud 29 %.

I v případě Jihomoravského kraje zastoupení tamějších subjektů na výši podpory podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací z rozpočtu ČR i na příspěvku EU je ve všech třech sledovaných obdobích nadprůměrné. Podíl Jihomoravského kraje na HDP ČR je dlouhodobě zhruba desetinový. V 7. rámcovém programu byl podíl Jihomoravského kraje na příspěvku EU podnikatelským subjektům z ČR 23 %, v programu Horizont 2020 17 % a v programu Horizont Evropa 12 %. U tuzemských programů je Jihomoravský kraj zastoupen 15–17 %. V Jihomoravském kraji poměr mezi rámcovými programy a tuzemskými programy na podporu podnikatelského výzkumu, vývoje a inovací byl v 7. rámcovém programu 15 : 85, v programu Horizont 2020 19 : 81 a v Horizontu Evropa 15 : 85.

Vedle Prahy a Jihomoravského kraje nadprůměrnou účast podniků v rámcových programech vykázaly v 7. rámcovém programu i kraje Královéhradecký (16 : 84; zejm. firma INOTEX spol. s r.o.), Plzeňský (12 : 88; více účastníků) a Vysočina (11 : 89; zejm. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.). Naopak program Horizont 2020 byl vedle Prahy a Jihomoravského kraje nadprůměrně zastoupen akorát ve Zlínském kraji (19 : 81; zejm. firma EVEKTOR, spol. s r.o.); vyšší zastoupení vykázal i Královéhradecký kraj (15 : 85), a to zejm. díky účasti firmy Argotech a.s.

Nadprůměrně se programu Horizont Evropa dále účastnily podniky z krajů Královéhradeckého (43 : 57; opět zejm. firma Argotech a. s.) a Středočeského (21 : 79; nejvyšší příspěvek EU měly VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., ŠKODA AUTO a.s. a Euromobilita s.r.o.).

 

HE_RP_vs_narodni_programy_kraje_20221101_var.jpg

 

H2020_RP_vs_narodni_programy_kraje_20221101_var.jpg

 

FP7_RP_vs_narodni_programy_kraje_20221101_var.jpg

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 7. listopadu 2022

Více aktualit

Změna názvu Technologického centra AV ČR

16.11.2022

Od 14. 11. 2022 dochází ke změně názvu Technologického centra AV ČR na  Technologické centrum Praha.  Činnost Technologického centra se i nadále soustředí na zapojení českého výzkumu do Evropského výzkumného prostoru, podporu strategického rozhodování ve výzkumu a...

Veřejná konzultace - Past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027

01.12.2022

Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci o minulosti, současnosti a budoucnosti výzkumných a inovačních programů EU Horizont v období 2014–2027. Jejím cílem je shromáždit názory co nejširšího spektra zúčastněných stran včetně výzkumných institucí, podniků, spotřebitelských...

Drafty pracovních programů 2023-2024 zveřejněny

29.11.2022

Evropská komise oficiálně zveřejnila drafty pracovních programů Horizont Evropa na období 2023-2024. Finální verze programů ještě nebyly schváleny, drafty EK poskytuje zájemcům o program s předstihem, aby představila hlavní výzkumné směry, a také se varováním, že v nich...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky