Národní informační centrum pro evropský výzkum

Realizace-projektu.JPG

 

Poté, co byl návrh projektu úspěšně podán, vyhodnocen a byla podepsaná Grantová dohoda, může projekt začít. Výzkumné týmy pracují na aktivitách v projektu, reportují o svých výsledcích i vynaložených nákladech, získávají od poskytovatele finanční prostředky a předkládají podpůrnou dokumentaci a vysvětlení případným technickým a finančním kontrolám.

 

Reportování

 

Projekty jsou rozděleny na několik vykazovaných období. Typicky období trvá 12 nebo 18 měsíců (a nemusí se nutně shodovat s kalendářním rokem). Po skončení každého vykazovaného období zasílá konsorcium poskytovateli v 60ti denní lhůtě periodickou zprávu. Ta se skládá z technické zprávy popisující práce realizované celým konsorciem a finanční části, kde jednotliví partneři popisují své vynaložené náklady a vysvětlují jejich využití v projektu (součástí je i žádost o platbu). Kromě periodického výkazu má také konsorcium povinnost průběžně doplňovat informace do tzv. kontinuálního reportu (jedná se o informace např. o deliverables, milestones, vydaných publikacích nebo diseminačních aktivitách projektu). Na konci projektu vyplní kromě periodického reportu konsorcium také závěrečnou zprávu Reportování Evropské komisi probíhá plně elektronicky prostřednictvím portálu FTO. V rámci konsorcia většinou koordinátor v souladu s konsorciální smlouvou požaduje, aby mu partneři reportovali na častější bázi, aby si tak udržel kontrolu nad realizací projektu.   

 

Česká videa týkající se reportování si můžete prohlédnout v sekci E-learning.*

 

 

Finanční toky

 

Příspěvek EU je v projektech vyplácen postupně. Bezprostředně po zahájení projektu obdrží příjemci zálohovou platbu, která většinou poskytuje dostatek zdrojů na pokrytí výdajů prvního reportovacího období (určitá část finančních prostředků je při zahájení projektu převedena také do tzv. Mutual Insurance Mechanism). V následujících obdobích obdrží příjemci průběžné platby, a to ve lhůtě 90 dní po předložení kompletních průběžných zpráv (včetně vyúčtování nákladů). Celková výše průběžných plateb uskutečněných v projektu sečtená se zálohovou platbou může dosahovat v průběhu trvání projektu nanejvýš 90 % maximálního příspěvku EU. Po ukončení projektu a zaslání poslední průběžné zprávy a závěrečné je konsorciu doplacen zůstatek (včetně uvolnění prostředků z Mutual Insurance Mechanism). Finanční prostředky jsou zasílány na účet koordinátora a ten je následně rozděluje ostatním partnerům podle dohody v konsorciální smlouvě.

 

Kontroly

 

Během realizace projektu i po jeho ukončení může být u příjemců provedeno několik typů kontrol realizovaných Evropskou komisí, jejími výkonnými agenturami nebo externími experty a auditory (případně také Evropským účetním dvorem, Evropským úřadem pro boj proti podvodům či  Úřadem evropského veřejného žalobce). Pravděpodobně nejčastější formou ověřování správné realizace projektu jsou kontroly prováděné projektovým úředníkem. Dalším kontrolním nástrojem je technické přezkoumání (review) někdy také označováno jako technický audit. Posledním a z finančního hlediska klíčovým nástrojem pro ověřování řádné implementace projektu je finanční audit (někdy označován jako audit druhého stupně). Navíc musí příjemci jejichž náklady v projektu přesahují 430 tis. Euro předložit po skončení projektu tzv. osvědčení o finančních výkazech realizované vlastním auditorem (někdy označováno jako audit prvního stupně).

 

Novinkou v projektech Horizont Evropa jsou audity systémů a procesu (tzv. System and process audit) a spoléhání na výsledky auditů jiných programů a auditorů (tzv. cross reliance audits).

 

 

* Některá videa byla původně vytvořena pro program H2020, nicméně zůstávání stále relevantní i pro program Horizont Evropa. Informace budou postupně podle dostupných informací aktualizovány.

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky