Národní informační centrum pro evropský výzkum

Hodnocení projektového návrhu a hodnotitelé

 

 

 

Hodnocení projektového návrhu představuje zlomovou fázi v rámci celého životního cyklu projektu. Žadatelé se na konci této fáze dozvědí, zda jejich projekt obstál v mezinárodní konkurenci a bude financován. Úspěšné projekty postupují do fáze přípravy grantové dohody, pro ty neúspěšné cesta končí.

 

U projektů realizovaných v rámci konsorcia řešitelů se žadatelé mohou setkat s jednokolovými a dvoukolovými výzvami.

 

Jednokolové výzvy

Projektové návrhy jsou hodnoceny na základě tří hodnoticích kritérií: excelence, dopad a kvalita a efektivita implementaceObecně platí, že každé kritérium je bodováno na škále 0-5 bodů, s rozlišením na půlbody.  Základním předpokladem pro získání financování EU je zpravidla dosažení prahové hodnoty alespoň tří bodů za každé z kritérií a deseti bodů celkem. Vzhledem k velké konkurenci projektových návrhů se na seznam financovaných projektů zpravidla prosadí projekty, jejichž bodové skóre výrazně překračuje prahovou hodnotu.

 

Dvoukolové výzvy

U výzev s dvoukolovým hodnocením se v prvním kole předkládá zkrácená verze projektového návrhu a hodnotí se pouze kritéria excelence a dopad.  Platí, že u každého z kritérií je nutné dosáhnout alespoň čtyř z celkových pěti bodů. Celkem je pak nutné dosáhnout alespoň 8 nebo 8,5 bodů. Ve druhém kole předkládají úspěšní žadatelé z prvního kola plnou verzi projektového návrhu.

 

Váha hodnoticích kritérií

U Inovačních akcí je dopadu přiřazena vyšší váha (1,5) za účelem stanovení konečného pořadí projektových návrhů.

 

Hodnotitelé

Hodnocení provádějí nezávislí experti vybraní Komisí (nejprve individuálně a následně v plénu v rámci "consensus group" a "panel review"), kteří ke každému z hodnocených kritérií přidělí bodové skóre i slovní komentáře. Na základě nezávislých expertních stanovisek Komise následně vybere projekty způsobilé k financování a projekty na rezervní seznam.

 

Experti s relevantními zkušenostmi, kteří mají zájem o práci hodnotitele, se mohou zaregistrovat a vytvořit si svůj profil na Portálu FTO.

 

Výsledky hodnocení

Fáze hodnocení, tj. doba od uzávěrky výzvy do obdržení výsledků hodnocení, se zpravidla pohybuje okolo 5 měsíců u jednokolových výzev a 3+5 měsíců u dvoukolových výzev . Na konci hodnoticího procesu jsou všichni žadatelé informování o výsledcích hodnocení prostřednictvím dopisu EK (Evaluation Result Letter). Úspěšní žadatelé jsou následně pozváni do fáze přípravy grantové dohody

 

Přezkum hodnocení 

Pokud se konsorcium domnívá, že postup hodnocení byl chybný, může koordinátor podat stížnost. Přezkum hodnocení se vztahuje pouze na procesní aspekty hodnocení, nikoli na hodnocení podstaty projektového návrhu. Žádost o přezkum se musí týkat konkrtétního projektového návrhu a musí být předložena do 30 dnů od zpřístupnění výsledků hodnocení příjemci

 

NOVINKY

Právo reagovat (rebuttal) - pilot

Ve vybraných schématech (např. EIC Pathfinder) bude pilotně otestován proces, v jehož rámci  budou žadatelé moci reagovat na individuální komentáře hodnotitelů ještě předtím, než proběhne konsensus ohledně finálního bodového hodnocení projektového návrhu. V rámci konsensu bude k reakci žadatele přihlédnuto.

 

Slepé hodnocení - pilot

V  prvním kole u výzev s dvoukolovým hodnocením bude pilotně otestován koncept slepého hodnocení (blind evaluation), při němž bude anonymizována identita organizací, které v projektovém návrhu figurují. Cílem slepého hodnocení je zamezit předpojatosti a nedůvěře vůči žadatelům ze zemí s nižší intenzitou výzkumu.

 

 

 

*Hodnocení projektů mimo druhý pilíř HE má svá specifika, jimiž jsou např. pohovory se žadateli u akcí EIC a ERC.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034