Národní informační centrum pro evropský výzkum

Duševní vlastnictví

pexels-photo-355952.jpeg

Duševní vlastnictví je jedním z klíčových aspektů výzkumných projektů programu Horizont Evropa. Je upraveno grantovou a zpravidla i konsorciální smlouvou. Podrobnosti k níže uvedenému naleznete v čl.  16 a 17 přílohy č. 5 k modelové grantové dohodě).

 

 

 

 

 

 

 

Duševní vlastnictvi v programu Horizont Evropa se dělí se do dvou základních kategorií:

 

Stávající znalosti (Background)

Jde o duševní vlastnictví, které je partnery vlastněno nebo k němu disponují takovými právy, která jim umožňují jej vložit do projektu a zároveň jde o duševní vlastnictví, které je nutné k řešení projektu.

Ve vztahu k stávajícím znalostem je nutné řešit tyto aspekty:

  • Seznam stávajících znalostí - partneři projektu se musí předem dohodnout na tom, jaké duševní vlastnictví do projektu vkládají. Pravidelně je přílohou konsorciální smlouvy.
  • Přístupová práva (access rights) - partneři mají povinnost poskytovat si za účelem řešení projektu či využití jeho výsledků licence k stávajícím znalostem. 

Výsledky (Results)

Jde o duševní vlastnictví, které vznikne v průběhu řešení projektu. Bez ohledu na to, jestli je nějak chráněno či nikoliv.

Ve vztahu k výsledkům je nutné řešit tyto aspekty:

  • Přístupová práva (access rights) - partneři mají povinnost poskytovat si za účelem řešení projektu či využití jeho výsledků licence k výsledkům projektu.
  • Ochrana (protection) - v případě, že je to důvodné, musí příjemci grantu využít institutů ochrany vytvořeného duševního vlastnictví. Např. prostřednictvím patentu.
  • Využití (exploitation) -  příjemci grantu musí do čtyř let od konce projektu zajistit další využití svých projektových výsledků.
  • Převod vlastnictví k výsledkům (transfer) - příjemci grantu mají možnost výsledky převést na třetí osobu, která zajistí jejich využití. Mohou využít i institutu výhradní či nevýhradní licence.
  • Šíření (dissemination) - příjemci grantu mají povinnost šířit informace o výsledcích mezi stakeholdery. Typicky prostřednictvím konferenčních příspěvků či vědeckých článků. Musejí dávat pozor, aby vyhověli pravidlům otevřeného přístupu (viz níže).

Otevřený přístup k výsledkům výkumu (open access)

Evropská komise dlouhodobě podporuje iniciativu otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu. Již v programu H2020 zavedla pravidla upravující zpřístupňování publikací a výzkumných dat zdarma prostřednictvím internetu.

 

V programu Horizont Evropa tato pravidla dále rozvíjí. Podrobně jsou upravena v čl. 17 přílohy č. 5 modelové grantové dohody.

 

 

 

 

 

Otevřený přístup k publikacím

Příjemci grantů jsou povinni v době publikování zpřístupnit zdarma prostřednictvím internetu recenzované články pojednávající o výsledcích svých projektů podpořených z programu Horizont Evropa. Musí k tomu využít repozitář dle vlastního výběru (vč. institucionálního). Článek musí být zpřístupněn pod veřejnou licencí Creative Commons Attribution (CC BY). Poplatky za publikaci článku v otevřeném časopise - tzv. article processing charges (APCs) - jsou uznatelným nákladem projektu. Příjemci mohou alternativně využít nově zřízenou platformu Open Research Europe (ta má ale v ČR zatím omezenou použitelnost, neboť není zahrnuta do hodnocení vědy), která je zdarma.

 

Monografie a další publikace mohou být zpřístupněny pod restriktiktivnějšími licencemi jako CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND (Více o jednotlivých licencích CC zde.)

 

Otevřený přístup k výzkumným datům

Příjemci grantů musí svá data spravovat podle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable; více viz zde).

Musejí vypracovávat tzv. data management plan. První verzi by měli odevzdat cca po šesti měsících trvání projektu a měli by jej průběžně aktualizovat. Jedná se dokument, který informuje o každém získaném datasetu - kde je uložen, jak bude sdílen apod.

V případě, že je to možné, musejí příjemci data zpřístupnit v režimu otevřeného přístupu pod licencí CC BY. Obecný přístup Evropské komise je takový, že by mělo být sdíleno vše, co je možné. Shrnuje jej v anglickém hesle "As open as possible, as closed as necessary."

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034