Národní informační centrum pro evropský výzkum

ČR a podpora účasti v programu Horizont Evropa

Zastřešujícím strategickým dokumentem pro oblast výzkumu, vývoje a inovací je na národní úrovni Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (NP VaVaI 2021+), která   představuje strategický rámec pro rozvoj všech složek výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR (základního výzkumu, orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).  NP VaVaI 2021+ definuje pět strategických cílů, mezi kterými lze v souvislosti s programem Horizont Evropa zmínit Cíl:3, který deklaruje požadavek na zvýšení kvality a mezinárodní excelence výzkumu a vývoje v ČR, dosažení zvýšení otevřenosti a atraktivity ČR pro mezinárodní výzkum a vývoj a zintenzivnění integrace VaVaI ČR do Evropského výzkumného prostoru. Konkrétně je třeba:

 

  • podpořit zapojení výzkumných týmů do Horizontu Evropa, oboustrannou mezinárodní mobilitu a mezinárodní spolupráci výzkumných organizací a podniků,
  • podpořit synergie českého a mezinárodního VaV prostřednictvím finančních nástrojů a posilováním oblastí se synergickým potenciálem,
  • zvýšit podporu VaVaI ze státního rozpočtu na VaVaI v zásadních / přelomových oblastech jednotlivých výzkumných oborů nebo v oblastech, v nichž mohou výsledky VaVaI zásadně pomoci v řešení velkých společenských výzev
  • zajistit zvýšení institucionální složky financování těch VO, které v mezinárodním srovnání v hodnocení podle Metodiky 2017+ dosahují kvalitní výsledky.
  • efektivně prosazovat prioritní orientace, resp. témata českého výzkumu a inovací v pracovních programech implementujících rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027).

Na strategické cíle navazují opatření k jejich dosažení. V souvislosti s vyšší angžovaností ČR v programu Horizont Evropa lze některé zmínit:

 

  • zapojení výzkumných týmů do programu Horizont Evropa, případně dalších programů EU, oboustranná mezinárodní mobilita a mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků, a podpora systémového zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu,
  • zabezpečení koordinovaného zastoupení ČR v programovém výboru rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021-2027) za účelem efektivního prosazování priorit ČR, které vyplývají z prioritních orientací českého výzkumu a inovací - podrobněji sekce Programové výbory Horizont Evropa
  • podpoření synergie českého a mezinárodního VaV prostřednictvím mezinárodní programové spolupráce ČR

 

 

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034