Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Stručná rekapitulace účasti evropských států v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022

08.04.2024

Soubory:

Tab_1_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Graph_1_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Graph_5_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Tab_4_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Poziční dokumenty reagující na veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027 vyhlášenou Evropskou komisí 1. prosince 2022 často zmiňovaly potřebu provázanosti rámcových programů s ostatními finančními nástroji a programy Evropské unie. Jmenovitě pak s programy Evropský obranný fond [1], Digital Europe, EU4Health, LIFE, Inovační fond apod. [2]

V této stručné rekapitulaci se budeme zabývat účastí evropských států v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022 a rozšíříme informace publikované na stránkách Asociace obranného průmyslu [3], kontaktního místa pro tento fond v ČR.

Evropský obranný fond (European Defence Fund, „EDF“) představuje nástroj Evropské komise, jehož cílem je podpora spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou ve výzkumu a vývoji nejmodernějších obranných technologií a vojenského materiálu. EDF chce přispět k posílení technologické soběstačnosti členských států EU v oblasti obrany a podporovat konkurenceschopnost obranného průmyslu EU.  

Fond pro roky 2021–2027 disponuje rozpočtem 7,953 mld. € – 2,651 mld. € je určeno na výzkumné aktivity (RA – Research Actions), a 5,302 mld. € na aktivity vývojové (DADevelopment Actions). (Navrhovaný rozpočet EDF na období 2021-2027 původně činil 13 miliard €, ale kvůli pandemii COVID-19 byl snížen na 8 miliard €). Finanční prostředky jsou rozprostřeny do ročních pracovních programů, kde jsou podrobně stanovena jednotlivá témata výzkumu a kategorií aktivit, které mohou být v daném roce podpořeny [4]. Podrobnosti o financování projektů fondu lze nalézt článku 13 nařízení o EDF [5].

Projektů EDF se mohou účastnit konsorcia složená z alespoň tří způsobilých entit (podniky, univerzity, výzkumná centra) z alespoň tří členských států či přidružených zemí. V případě výzev dedikovaných nastupujícím a přelomovým technologiím (Emerging and Disruptive Technologies, „EDTs“) je možná účast konsorcia složeného z alespoň dvou způsobilých entit z alespoň dvou členských států či přidružených zemí [4].

Na základě výsledků výzev z let 2021 a 2022 vyhlášených v červnu 2022 a 2023 bylo z EDF financováno celkem 101 projektů. Konkrétně z EDF 2021: 60 projektů a z EDF 2022: 41 projektů. Na tyto projekty bylo z rozpočtu fondu vynaloženo téměř 2 mld. €. Počet projektů v jednotlivých letech a výzkumných oblastech EDF včetně finančních prostředků z rozpočtu EDF určených na jejich řešení přináší tabulka 1. Nejvíce projektů bylo financováno v obou letech z výzev podporujících tematicky nezaměřený výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Největší objem finančních prostředků si vyžádaly projekty zaměřené na námořní, vzdušnou a pozemní obranu a vesmírné aplikace důležité pro obranné systémy.

Tab_1_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Tabulka 1: Počet projektů EDF v letech 2021 a 2022 v jednotlivých tematických oblastech včetně finančních prostředků z rozpočtu EDF určených na řešení těchto projektů

Jak již bylo výše uvedeno, v EDF lze rozlišovat mezi výzkumnými a vývojovými akcemi (RA – Research Actions, DA – Development Actions). Z výzev vyhlášených v roce 2021 vzešlo 32 výzkumných projektů (RA) a 28 vývojových projektů (DA), které si vyžádaly cca 1,16 mld. €. Na základě výzev z roku 2022 bylo realizováno 41 projektů – 25 výzkumných projektů (RA), 14 vývojových projektů (DA), 1 projekt charakteru koordinačně podpůrné akce (CSA) a 1 projekt ve formě rámcové dohody o partnerství (FPA). Na tyto projekty je celkově vynaloženo více než 832 mil. € z rozpočtu EDF. Podrobněji tabulka 2.

Tab_2_EDF_Frank_TC_Prague.jpg
Tabulka 2: Počet projektů EDF v letech 2021 a 2022 dle jejich typu včetně finančních prostředků z rozpočtu EDF určených na řešení těchto projektů

Nejúspěšnějšími zeměmi v EDF v letech 2021–2022 jsou dle dostupných dat Francie, Španělsko, Německo a Italie. Každá z těchto zemí se účastní více než 60 projektů EDF.  Tyto země mají přirozeně v projektech EDF také nejvíce účastníků.  Podrobněji grafy 1 a 2.
Graph_1_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Graf 1: Počet projektů EDF v letech 2021 a 2022 s účastí jednotlivých evropských států. Číselný údaj nad sloupcem grafu daného státu udává celkový počet projektů EDF s účastí daného státu.
Graph_2_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Graf 2: Počet účastí institucí z jednotlivých evropských států v projektech EDF v letech 2021 a 2022.

Počty projektů EDF s účastí daného státu a počty účastí institucí z daného státu v projektech EDF přirozeně silně korelují se získanými finančními prostředky pro daný stát z rozpočtu EDF. Francie, Německo, Itálie a Španělsko jsou z tohoto důvodu finančně nejúspěšnějšími zeměmi mezi ostatními zúčastněnými zeměmi. Každá z těchto zemí si připisuje více než 250 mil. € z rozpočtu EDF na roky 2021 a 2022. Samotná Francie si z EDF ukrojila více než pětinu dostupných finančních prostředků (20,8 %). Dohromady si pak tyto čtyři velké evropské státy nárokují téměř 2/3 třetiny celkového finančního objemu pro všechny zúčastněné státy, který byl k dispozici v letech 2021 a 2022 (65,1 %). Naopak 15 států (počínaje Rakouskem a konče Slovenskem) z celkových 27 zúčastněných států nedosahuje dohromady ani 10 % celkového finančního příspěvku EDF pro roky 2021 a 2022. Podrobně graf 3.
Graph_3_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Graf 3: Finanční podpora z rozpočtu EDF 2021 – 2022 pro jednotlivé evropské země.  Bodový graf představuje kumulativní podíly finanční podpory.

Celkový počet 101 projektů EDF vzešlých z výzev letech 2021 a 2022 vedou koordinátoři z 18 zúčastněných evropských zemí.  Nejvíce EDF projektů řídí koordinátoři z Francie, kterou následují Španělsko, Německo, Řecko a Itálie.
Graph_4_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Graf 4: Počet koordinátorů projektů EDF 2021 – 2022 v jednotlivých evropských zemích

Program EDF slouží ke spolufinancování spolupráce obranného průmyslu napříč státy EU a akcí přeshraničního výzkumu a vývoje v obranném sektoru.  „Řada obranných podniků nejen u nás, ale i v zahraničí si nemůže dovolit financovat vlastní výzkum a vývoj nejmodernějších technologií. Smyslem fondu proto je tyto podniky napříč EU propojit tak, aby na vývoji té, které technologie spolupracovali společně a zároveň je finančně podpořit," [6]. Koncepci EDF odpovídá rozložení účasti a distribuce finančních prostředků dle jednotlivých typů účastníků projektů. Z grafu 5 je vidět, že největší podíl účasti (38,1%) a nejvyšší podíl finančních prostředků (63,3%) získávají mezi ostatními účastníky právě privátní subjekty (PRC).

EDF dává šanci na zapojení většího počtu malých středních podniků (SME). V EDF jsou vyhlašovány výzvy na tematicky nezaměřený výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Důvodem je skutečnost, že malé a střední firmy, začínající podniky a společnosti se střední kapitalizací jsou jádrem odvětví obrany ve většině členských států unie. Malé a střední podniky představují cca třetinu účastí (30,2%) v projektech EDF v letech 2021 a 2022 a získávají cca 20 % finačního objemu pro řešení projektů EDF ve dvou zmíněných letech.

Pokud bychom prováděli analýzu unikátních subjektů v projektech EDF v letech 2021 a 2022, došli bychom k závěru, že mezi cca 900 institucemi, které se účastní projektů EDF má cca 43 % z nich charakter malého a středního podniku.

Graph_5_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Graf 5: Podíl počtu účastí a podíl finanční podpory v EDF 2021 – 2023 dle typu institucí. PRC -   privátní subjekty, SME - malé a střední podniky,  REC - výzkumný sektor, HES - vysokoškolský sektor,  PUB - veřejný sektor, NGO - nevládní organizace, OTH - ostatní

S ohledem na výše uvedené je přirozené, že z privátního sektoru (PRC+SME) se rekrutuje největší počet koordinátorů projektů, jak je vidět v grafu 6.

Graph_6_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Graf 6:  Počet koordinátorů projektů EDF 2021 – 2022 v jednotlivých typech institucí

Po úplnost uvádíme v tabulce 3 instituce či korporace ze tří různých sektorů  - privátního, vysokoškolského a výzkumného (PRC, HES, REC) které nejvíce finančně těžily z programu EDF v letech 2021 a 2022.

Tab_3_EDF_Frank_TC_Prague.jpg

Tabulka 3: TOP instituce z privátního sektoru (PRC -  Private for profit organisation), vysokoškolského sektoru (HES - Higher and secondary education establishment) a výzkumného sektoru (REC - Research organisation) dle výše získané podpory z rozpočtu EDF v letech 2021 a 2022.

Detailní přehled účasti ČR v programu EDF v letech 2021 - 2022 je uveden v tabulce 4ČR se účastní v EDF 18 projektů, z nichž 8 má charakter výzkumných akcí (RA), 8 vývojových akcí, jeden projekt (FPA) má formu dohody o partnerství a 1 projekt (CSA) se věnuje zajištění chodu chod sítě národních kontaktních bodů pro program EDF. V 16 výzkumných a vývojových projektech si ČR připisuje 9,7 mil. €  (u jednoho vývojového projektu a jednoho projektu CSA, nejsou detailní údaje o účastnících a jejich finanční podpoře dostupné), což představuje cca 0,5 % z celkové částky přidělené evropským státům z rozpočtu EDF v letech 2021 a 2022. Nejvíce účastí (5) zaznamenává ČR v projektech souvisejících se zdravotnickými zásahy a chemickou, biologickou, radiologickou a jadernou obranu (Medical Response and CBRN) a v projektech vzešlých z výzev podporujících tematicky nezaměřený výzkum a vývoj pro malé a střední podniky (5).  Více než dva projekty s účastí ČR se věnují materiálům a komponentům (Materials and Components), přelomovým technologiím v obranném průmyslu (Disruptive technologies) a technologiím a postupům pro získání informační převahy (Information superiority). Z hlediska typů subjektů se v projektech EDF s českou účastí nejvíce prosadily malé a střední podniky.

Tab_4_EDF_Frank_TC_Prague.jpg
Tabulka 4: Účast ČR v EDF 2021 a 2022

Na úplný závěr této stručné rekapitulace účasti evropských států v programu EDF v letech 2021 a 2022 doplňme, že na rok 2024 otevřel EDF výzvy v hodnotě 1,1 mld. €, což je o něco méně než 1,2 mld. € v roce 2023. Termín pro sestavení řešitelských konsorcií a předložení návrhů projektů byl stanoven na 5. listopad 2024 [7].

Poznámka: V ČR působí tzv. National Focal Point (NFP), jehož činnost v ČR zastřešuje Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). Účelem NFP je mimo jiné zprostředkovat kontakt mezi českými a zahraničními subjekty. Více informací lze nalézt přímo na stránkách AOBP [3].

Autor: Daniel Frank, TC Praha, 7.4.2024, frank@tc.cz

Použité zdroje:

[1] European Defence Fund (EDF) - Official Webpage of the European Commission. - European Commission. https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf-official-webpage-european-commission_en. Dostupné 6. 4. 2024.

[2] Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie – aktualizace březen 2024 | Portál Horizont Evropa. https://www.horizontevropa.cz/cs/mohlo-by-vas-zajimat/hodnoceni-ramcovych-programu/narodni-studie-monitoring/informace/yiifnews/2397/ucast-tuzemskych-subjektu-ve-vybranych-ostatnich... Dostupné 6. 4. 2024.

[3] Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Evropský obranný fond (EDF), https://aobp.cz/evropsky-obranny-fond/

[4] Evropský obranný fond (EDF) | Sekce průmyslové spolupráce MO. https://spsp.army.cz/evropsky-obranny-fond-edf  Dostupné 5. 4. 2024.

[5] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zřizuje Evropský obranný fond (EDF),  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0697

[6] České podniky uspěly v programu rozvoje evropského obranného průmyslu. https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ceske-podniky-uspely-v-programu-rozvoje-evropskeho-obranneho-prumyslu-228702/. Dostupné 5. 4. 2024.

[7] „European Defence Fund Opens €1.1B Calls for 2024". Science|Business, https://sciencebusiness.net/news/european-defence-fund/european-defence-fund-opens-eu11b-calls-2024 Dostupné 7.4.2024

Zdroje dat – podrobně:

Funding & tender opportunities website

DG DEFIS  - web:
Summary of EDF 2022 Results – Factsheet
Individual Project Factsheets
EDF 2021 Calls results - Summary of the 60 selected projects European Commission

 

 


9

Více aktualit

ERC – aktivita a úspěšnost ČR je dlouhodobě nedostatečná. Situace se ale pozvolna zlepšuje, zejména díky mladším výzkumníkům.

13.05.2024

V souvislosti s rámcovými programy pro výzkum a inovace (RP) snad neexistuje nic, co by bylo více sledováno než granty Evropské rady pro výzkum (ERC). ERC financuje od roku 2007 průkopnické projekty (granty) především v základním výzkumu v celé řadě výzkumných oblastí....

ČR v bezpečnostním výzkumu v Horizontu Evropa

03.05.2024

Příspěvek Technologického centra Praha z 8. dubna 2024 informoval o účasti evropských zemí v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022. (EDF pro ČR evidoval 18 účastí s nárokovaným příspěvkem EU 9,7 mil. €.) Navažme na něj a zaměřme se na účast v Klastru 3 – civilní...

Atraktivita výzkumného systému je důležitým faktorem pro výběr hostitelské země uchazeči o individuální granty MSCA – analýza

24.04.2024

Geografická mobilita žadatelů o individuální grant MSCA a výběr hostitelské země jsou ovlivňovány mnoha okolnostmi. Jedním z důležitých faktorů na úrovni jednotlivých zemí bude bezesporu dostupná a vhodná výzkumná infrastruktura v hostitelské zemi. Dalším faktorem může...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034