Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Jak se daří ČR ve společně programovaných evropských partnerstvích programu HE?

13.06.2023

Soubory:

Tab1_COP_Frank_TC_Prague.jpg

Tab3_COP_Frank_TC_Prague.jpg

Tab4_COP_Frank_TC_Prague.jpg

Tab5_COP_Frank_TC_Prague.jpg

Dalším typem partnerství pod hlavičkou programu Horizont Evropa jsou tzv. společně programovaná evropská partnerství. Jedná se o partnerství mezi EK a zpravidla soukromými (a někdy i veřejnými) partnery. Tato partnerství vyvíjejí společné výzkumné záměry, které jsou realizovány prostřednictvím výzev k předkládání návrhů projektů v programu Horizont Evropa. Evropská komise se v těchto partnerstvích společně s průmyslem snaží zvýšit investice do výzkumu a inovací a řešit významné výzvy v různých odvětvích. Základem vzájemné spolupráce je memorandum o porozumění přijaté dne 14. června 2021 (C(2021)4113), které specifikuje cíle 11 společně programovaných partnerství, závazky obou stran a strukturu jejich řízení. Společně programovaná partnerství mají z rozpočtu programu Horizont Evropa přidělenu finanční alokaci ve výši cca 8 mld.€, soukromí partneři a členské státy doplní tuto částku o dalších cca 11 mld. €. Celkový rozpočet těchto partnerství dosahuje částky přibližně 19 mld. €. [1,2]

Přehled 11 dosud realizovaných společně programovaných partnerství uvádí tabulka 1. Ve většině těchto partnerstvích figurují jako jejich členové také čeští zástupci, což s sebou nese řadu výhod v podobě aktivního ovlivňování budoucího směřování partnerství např. ve smyslu určování budoucích priorit partnerství, které jsou základem pro témata výzkumných výzev apod.

Tab1_COP_Frank_TC_Prague.jpg

Tabulka 1: Přehled 11 dosud realizovaných společně programovaných partnerství v programu Horizont Evropa

Tabulka 2 prezentuje celkovou dosavadní účast ve společně programovaných partnerstvích programu Horizont Evropa. Ve výzvách vyhlášených v letech 2021 a 2022 bylo dle dostupných a ne zcela úplných dat dosud realizováno 312 projektů, jichž se zúčastnilo více než 4 700 účastníků. Z plánovaného rozpočtu programu Horizont Evropa na výzvy společně programovaných partnerství bylo dosud nárokováno cca 25 % finančních prostředků (cca 2 mld. €/ 8 mld. €).

Tab2_COP_Frank_TC_Prague.jpg

Tabulka 2: Celková účast v společně programovaných partnerstvích realizovaných v programu Horizont Evropa v letech 2021 a 2022

Tabulka 3 přináší údaje vztahující se k účasti českých subjektů v těchto společně programovaných partnerstvích. Čeští účastníci jsou dosud součástí 33 financovaných projektů.  Finanční příspěvek z rozpočtu programu Horizont Evropa činí více než 15,7 mil. €., což představuje cca 6 % dosavadního celkového příspěvku pro ČR v programu Horizont Evropa.

Tab3_COP_Frank_TC_Prague.jpg

Tabulka 3 - Účast ČR ve společně programovaných partnerstvích realizovaných v programu Horizont Evropa v letech 2021 a 2022

Při porovnání prostého počtu projektů realizovaných pod výzvami společně programovaných partnerství zaujímá ČR mezi státy EU 17. pozici, mezi tzv. novými členskými státy 3. pozici. Je však třeba si uvědomit, že jednotlivé státy se významně liší svou velikostí (např. počtem obyvatel) i výzkumným potenciálem (např. počtem výzkumníků). Bereme-li v úvahu tyto charakteristiky zemí, pak ČR patří mezi země s nižší účastí v projektech těchto partnerství společně s dalšími zeměmi, jako HR, SK, BG, HU, PL, RO.

Jak již bylo zmíněno, výzkumné týmy z ČR se účastní celkem 33 projektů společně programovaných partnerství. Největší zastoupení (6 projektů) má ČR v partnerství, které se věnuje fotonice s cílem rozvíjet klíčové fotonické technologie a   prosazovat rychlé šíření fotonických technologií, komponent a systémů v Evropě do různých odvětví průmyslu a výroby. Výrazná je česká účast také v partnerství 2ZERO, které má za cíl rozvoj silniční dopravy s nulovými výfukovými emisemi. V dalších čtyřech partnerstvích se výzkumné týmy z ČR účastní čtyř projektů. Jsou to společně programovaná partnerství ADR (Umělá inteligence, data a robotika), MiE (Vyrobeno v Evropě), Batt4EU (Evropské partnerství pro baterie) a EOSC (Evropský cloud pro otevřenou vědu). Tři projekty řeší ČR v partnerství CCAM (Propojená, kooperativní a automatizovaná mobilita), dva v partnerství P4Planet (Partnerství pro transformaci evropského zpracovatelského průmyslu k dosažení celkové klimatické neutrality) a jeden v partnerství ZEWT (Partnerství pro bezemisní vodní dopravu). ČR se tak účastní devíti z jedenácti realizovaných společně programovaných partnerství. Neúčast ČR se týká partnerství CSP (Čistá ocel – výroba nízkouhlíkové oceli) a Built4People (Partnerství pro udržitelné stavební prostředí zaměřené na lidi). Podrobněji tabulka 4, ve které jsou uvedeny také počty projektů s účastí států EU v jednotlivých společně programovaných partnerstvích.

Tab4_COP_Frank_TC_Prague.jpg

Tabulka 4: Účast států EU ve společně programovaných partnerství vyjádřená počtem financovaných projektů

K doplnění celkového pohledu na dosavadní účast ČR ve společně programovaných partnerstvích v programu Horizont Evropa slouží tabulka 5, která obsahuje jmenný seznam českých subjektů, které se těchto společných podniků účastní včetně počtu projektů, které tyto instituce v společně řeší v rámci řešitelských konsorcií. Je vidět, že projektů společně programovaných partnerství se účastní zpravidla členové těchto partnerství. Výzvy jsou však otevřeny pro další subjekty, které mají zájem se těchto partnerství účastnit. Podobně jako v jiných typech partnerství je i zde nutná finanční spoluúčast. To se projevuje zejména u privátních subjektů a průmyslu.

Tab5_COP_Frank_TC_Prague.jpg
Tabulka 5 – Seznam českých subjektů, které se účastní projektů společně programovaných partnerství

Společně programovaná partnerství by měla díky investicím do výzkumu a inovací přispět k řešení aktuálních společenských výzev a pomoci s naplňováním cílů Zelené dohody pro Evropu, stejně jako posílit evropskou konkurenceschopnost, technologickou suverenitu, vytvořit nová pracovní místa a podpořit tržní růst Evropy. EK zahájila realizaci těchto partnerství ve spolupráci s průmyslem. Privátní subjekty hrají v těchto partnerstvích klíčovou roli, jak je patrné z grafu 1. Prostředí společně programovaných partnerství tedy nabízí možnost spolupráce univerzitního výzkumu s průmyslem. Z tohoto důvodu je škoda, že se subjekty z ČR nezapojují do vyhlašovaných výzev ještě ve větší intenzitě.
Graf1_COP_Frank_TC_Prague.jpg
Graf1: Podíl účastí jednotlivých typů institucí v projektech společně programovaných partnerství v jednotlivých státech EU (PRC - privátní sektor, průmysl, REC - výzkumný sektor, HES - univerzity, PUB - veřejný sektor, OTH - ostatní)

Použité zdroje:

[1] https://era.gv.at/horizon-europe/partnerships/co-programmed-partnerships/

[2] ttps://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en

Autor: Daniel Frank, frank@tc.cz, TC Praha

Více aktualit

ERC – aktivita a úspěšnost ČR je dlouhodobě nedostatečná. Situace se ale pozvolna zlepšuje, zejména díky mladším výzkumníkům.

13.05.2024

V souvislosti s rámcovými programy pro výzkum a inovace (RP) snad neexistuje nic, co by bylo více sledováno než granty Evropské rady pro výzkum (ERC). ERC financuje od roku 2007 průkopnické projekty (granty) především v základním výzkumu v celé řadě výzkumných oblastí....

ČR v bezpečnostním výzkumu v Horizontu Evropa

03.05.2024

Příspěvek Technologického centra Praha z 8. dubna 2024 informoval o účasti evropských zemí v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022. (EDF pro ČR evidoval 18 účastí s nárokovaným příspěvkem EU 9,7 mil. €.) Navažme na něj a zaměřme se na účast v Klastru 3 – civilní...

Atraktivita výzkumného systému je důležitým faktorem pro výběr hostitelské země uchazeči o individuální granty MSCA – analýza

24.04.2024

Geografická mobilita žadatelů o individuální grant MSCA a výběr hostitelské země jsou ovlivňovány mnoha okolnostmi. Jedním z důležitých faktorů na úrovni jednotlivých zemí bude bezesporu dostupná a vhodná výzkumná infrastruktura v hostitelské zemi. Dalším faktorem může...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034