Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Dlouhodobě nízké zastoupení žen ve výzkumu v ČR se odráží i v míře jejich zapojení do přípravy prestižních grantů ERC

24.03.2023

Soubory:

Tab1_ERC_Gender_ratio_Frank_TC_Prague.jpg

Tab2_ERC_Gender_ratio_Frank_TC_Prague.jpg

Ačkoliv je v dlouhodobém měřítku úspěšnost žen při podávání grantů ERC v RP téměř totožná s úspěšností mužů na globální i české úrovni (viz. tabulka 1) a ženy výzkumnice mají ve srovnání s muži na globální úrovni téměř stejnou úspěšnost i v projektových návrzích, které se dotýkají technických oborů (8 % vs. 10 % - podrobnější propočty autora), je jejich zapojení do přípravy ERC grantů mnohem nižší, než je tomu u jejich mužských kolegů. 

Tab1_ERC_Gender_ratio_Frank_TC_Prague.jpg

Tabulka1: Celková úspěšnost hlavních řešitelů - žen a mužů ve výzvách ERC v letech 2007 -2021

Zatímco na globální úrovni je patrné postupné vyrovnávání podílu žen v roli uchazeček o grant ERC, v ČR se situace ohledně většího zapojení výzkumných pracovnic do excelentního výzkumu výrazně nezlepšuje, ale spíše stagnuje. Tabulka 2 uvádí poměry počtů projektových návrhů předložených výzkumníky – muži k počtům projektových návrhů zpracovaných ženami - výzkumnicemi. Poměry předložených projektových návrhů jsou v tabulce zpracovány a prezentovány  na úrovni:

  • tří základních typů ERC grantů:  ERC Starting granty (StG), ERC Consolidator granty (CoG) a ERC Advanced granty (AdG) (podrobněji viz vysvětlivky);
  • tří odborných domén ERC: přírodních věd  - Life Sciences (LS),  fyzikálních věd a inženýrství (technických oborů) -  Physical Sciences and Engineering (PE) a společenských a humanitních věd  - Social Sciences and Humanities (SH);
  • a jejich vzájemné kombinace: např. StG_LS

Tab2_ERC_Gender_ratio_Frank_TC_Prague.jpg

Tabulka 2: Poměr mezi počtem návrhů projektů předložených muži - výzkumníky a počtem návrhů projektů  předložených ženami - výzkumnicemi do výzev ERC v letech 2007 až 2021

Je zřejmé, že ve všech případech jsou na globální úrovni (horní část tabulky 2) poměry předložených projektových návrhů do výzev ERC zpracovaných muži a ženami vyrovnanější a méně výrazné než na české úrovni (prostřední část tabulky 2). V 7.RP byl poměr počtu předložených projektových návrhů do výzev ERC 3:1 ve prospěch mužů, v programu H2020 a na počátku programu Horizont Evropa je tento poměr již „jen“ 2:1. V případě projektových návrhů hodnocených v evaluačních panelech zaměřených na společenské a sociální vědy (SH) je výsledný poměr předložených projektových návrhů muži vs. ženy dokonce 1:1. Největší rozdíl v aktivitě při zpracovávání a přípravě projektových návrhů do výzev ERC mezi muži a ženami nacházíme v oblasti fyzikálních věd a dalších technických oborů (PE), kde je dlouhodobý poměr počtu předkládaných projektových návrhů 5:1 ve prospěch mužů – výzkumníků. U grantů pro zkušené mezinárodně uznávané odborníky (AdG) je v této oblasti dlouhodobý poměr počtu předkládaných projektových návrhů dokonce 9:1 ve prospěch mužů.  

V případě ČR jsou rozdíly v počtech předkládaných projektových návrhů do výzev ERC ve formátu muži vs. ženy, jak již bylo zmíněno, mnohem větší a výraznější (viz prostřední část tabulky 2). V dlouhodobém časovém horizontu od roku 2007 do 2021 je v ČR poměr počtu předložených projektových návrhů do výzev ERC 6:1 ve prospěch mužů - výzkumníků. Tento poměr se bohužel v čase výrazně nezlepšuje – 7.RP 5:1, program H2020 6:1.

Jestliže jsme při posuzování globální, tj. celkové situace v RP mezi léty 2007 až 2021 definovali poměr předložených projektových návrhů ERC muži vs. ženy v oblasti fyzikálních věd a dalších technických oborů (PE) za velmi výrazný, v přídě ČR je poměr mezi počty předložených projektových návrhů v této oblasti ve formátu muži vs. ženy ještě výraznější. V 7.RP byl poměr počtu fyzikálně a technicky zaměřených projektových návrhů předložených do výzev ERC astronomických 60:1 ve prospěch mužů. Za celé období 14 let se tento poměr dostal na stále výraznou hodnotu 24:1. Nevyrovnaný poměr v předkládání návrhů projektů do výzev ERC ve schématu muži vs. ženy v neprospěch žen je možné pozorovat nejen u návrhů projektů směřujících k získání AdG grantů, ale také u návrhů projektů, jejichž cílem je získat CoG granty, které jsou určeny pro starší postdoktorandky a postdoktorandy.  Na úrovni ČR lze tedy konstatovat, že čím více jsou grantová schémata ERC směřována na zkušenější výzkumné pracovníky a pracovnice a čím více se dotýkají oblasti technických oborů, tím méně se do jejich přípravy zapojují ženy - výzkumnice. Nejvyrovnanější je poměr žen a mužů při předkládání projektových návrhů ERC, které se dotýkají společenských a humanitních věd.

Toto zobecnění v zásadě koresponduje s daty studie She Figures 2021, Eurostatu, ČSÚ a zjištěními NKC - Gender a věda SOÚ AV ČR. ČR má jeden z nejmenších podílů žen ve vědě a výzkumu ze všech členských zemí EU [1,2,3, 4].  Dle dalších informací a dat uvedených na webových stránkách  NKC – Gender a věda  není český výzkum dlouhodobě schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Největší propad v zastoupení žen na studijně-profesní dráze je mezi absolventy doktorského studia a výzkumníky. Zastoupení žen od lektorské pozice směrem k profesuře klesá. Největší propad na pomyslné akademické dráze žen najdeme mezi odbornými asistentkami a docentkami [1,2,3]. Dle studie Národního kontaktního centra - Gender a věda sice na magisterských oborech vysokých škol ženy převažují, je jich kolem 60 %, ve vědě a výzkumu, tvoří ale jen čtvrtinu pracovníků. Zdá se, že právě nižší zastoupení žen mezi vysokoškolskými akademickými pracovníky a složitější profesní dráha ve vědě jsou jedněmi z příčin jejich nízkého počtu mezi uchazeči o grant ERC. Největší zastoupení mají české výzkumnice v lékařských vědách, skoro polovinu. Naopak v technických oborech jich najdeme jen 15 % [3]. Právě zde, hledejme další z příčin nízkého počtu předložených žádostí ze strany výzkumných pracovnic do výzev ERC AdG, které jsou určeny pro zkušené vědecké pracovnice a pracovníky v oblasti fyzikálních věd a technických oborů.

Jako cestu k nápravě této nepříznivé situace a většího zastoupení žen ve vědě a následně také většího zapojení žen do výzev ERC vidí NKC – Gender a věda   ve  zlepšení zavedených pravidel pro udělování finančních grantů. Nově musí mít vědecké instituce plán, jak zajistit rovné pracovní příležitosti mužů a žen [3,5]. Statistiky ukazují, že výzkumný potenciál žen a mužů je v zásadě totožný. Jde jen o to efektivně odstranit některé socioekonomické překážky např. ty spojené s rodičovstvím, na které se velmi často poukazuje.

Autor Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz

Za formální i věcný obsah článku odpovídá výhradně autor.

Publikování a šíření obsahu tohoto článku nebo jeho části a příloh v českém nebo jiném jazyce je možné pouze s uvedením zdroje.

Vysvětlivky:

ERC StG:  ERC Starting granty:  ERC Starting granty se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy vytvářejí vlastní výzkumný tým nebo program. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1. 1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC.

ERC CoG: ERC Consolidator granty se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy konsolidují (potřebují posílit, resp. rozšířit) vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1. 1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC.

ERC AdG: ERC Advanced granty se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a jejich originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením takových výsledků, které vedly k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku.

Úspěšnost: Úspěšnost je kalkulována jako podíl financovaných grantů ERC k počtu všech (způsobilých i nezpůsobilých) předložených návrhů projektů do příslušných výzev ERC

Použité zdroje:

[1] She Figures 2021 Gender Equality in Research and Innovation: Czechia. Evropská komise, 2021. [online] [cit. 20. 11. 2022]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_she-figures-2021-country-ficheczechia.pdf

[2] Eurostat - Share of women researchers, all sectors, online data code: TSC00006   last update: 21/10/2022 23:00, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00006/default/table?lang=en

[3] Ženy ve vědě: data | NKC - gender a věda. NKC - gender a věda [online]. Dostupné z: https://genderaveda.cz/zeny-ve-vede/1

[4] Výzkumnice jsou v menšině | Statistika&My. Statistika&My | Magazín Českého statistického úřadu [online]. Copyright © Český statistický úřad [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2021/02/18/vyzkumnice-jsou-v-mensine

[5] Česko má nejmenší podíl žen ve vědě a výzkumu v Evropě. Změnit to můžou nová pravidla grantů | iROZHLAS - spolehlivé zprávy. iROZHLAS - spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 23.03.2023]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/zeny-ve-vede-gender-rovnost-cesko-grantova-agentura_2302111950_gen

[6] Informace | Portál Horizont Evropa. [online]. Copyright © 2023 Technologické centrum Praha [cit. 23.03.2023]. Dostupné z: https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/informace?storiesType=0

Více aktualit

Vývoj struktury tuzemské účasti v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa podle právních forem účastníků: Roste zastoupení vysokých škol

25.09.2023

Příspěvek ze 17. května 2023 se zabýval strukturou tuzemských účastníků programu Horizont Evropa podle jejich právní formy k 26. dubnu 2023. Podívejme se nyní na vývoj zastoupení jednotlivých právních forem účastníků od roku 2015 do současnosti (do 19. června 2023)....

Rekapitulace počtu ERC grantů řešených v ČR a českými výzkumníky v zahraničí k 17.9.2023

13.09.2023

Téma ERC je v současné době žhavým tématem výzkumné politiky v ČR. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že provedu pokus o přehlednou rekapitulaci grantů ERC řešených v ČR nebo grantů ERC řešených českými výzkumníky v zahraničí od roku 2007 do současnosti, tj. do 17.9.2023....

Horizont Evropa - ERC granty řešené v ČR - aktualizováno k 17.9.2023

12.09.2023

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky