Národní informační centrum pro evropský výzkum

Hodnocení rámcových programů

Hodnocení a monitorování rámcových programů procházelo v průběhu let vývojem. Dnes se jedná o systematickou činnost zakotvenou přímo v klíčových dokumentech každého RP, tedy i nového RP Horizont Evropa.

 

HODNOCENÍ A MONITOROVÁNÍ PROGRAMU HORIZONT EVROPA

 

Základní ustanovení pro hodnocení a monitorování programu Horizont Evropa jsou zakotvena v Hlavě III (Monitorování programu, komunikace, hodnocení a kontrola)  čl. 45 až 48 návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků (dále jen "Nařízení"). 

 

Hodnocení programu Horizont Evropa

 

Výše zmíněný dokument  stanovuje, že:

 

  • EK bude provádět včasná hodnocení programu Horizont Evropa tak, aby se promítla do rozhodovacího procesu programu Horizont Evropa,budoucích rámcových programů i  dalších iniciativ relevantních pro výzkum a inovace,

 

  • EK provede průběžné hodnocení programu Horizont Evropa, jakmile bude k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu,

 

  • EK provede zavěrečné hodnocení programu Horizont Evropa na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po jeho ukončení,

 

  • EK  sdělí  závěry  hodnocení  spolu  se  svými  připomínkami Evropskému parlamentu,  Radě,  Evropskému  hospodářskému  a  sociálnímu  výboru  a  Výboru regionů.

Hodnocení programu Horizont Evropa posoudí účinnek programu na základě ukazatelů a cílů a poskytne podrobnou analýzu míry, v jaké je program relevantní, efektivní, účinný, do jaké míry poskytuje dostatečnou přidanou hodnotu pro EU a zdali je v souladu s ostatními politikami EU. Hodnocení rovněž určí nedostatky nebo problémy. Bude identifikovat potenciál ke zlepšení výsledků a činností a maximalizaci využití a dopadu programu.

 

Posuzování dopadu a monitorování programu Horizont Evropa

 

Posuzování dopadů určuje hlavní výzvy v oblasti výzkumu a inovací v Evropě, nastiňuje cíle budoucího programu a jeho předpokládanou strukturu. Posouzení dopadů je průvodním dokumentem k návrhu EK o programu Horizont Evropa. Tento dokument byl zveřejněn v červnu 2018. Byl vypracován v souladu s pokyny EK a vychází z průběžného hodnocení předchozího RP Horizont 2020, z doporučení nezávislé expertní skupiny k maximalizaci výzkumu a invací  v EU a z výsledků konzultace zúčastněných stran.

 

Pro plnění cílů programu Horizont Evropa byly stanoveny klíčové ukazatele monitorující dopady programu. Ukazetele dopadu programu slouží k vykazování pokroku na úrovni RP. Přehled klíčových ukazetelů je předmětem návrhu přílohy V Nařízení.


 

            

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky