Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu IV.

20.02.2024

Soubory:

20240219_HE_svetovy_kontext_4_priloha1.jpg

20240219_HE_svetovy_kontext_4_priloha2.jpg

HE_20240129_EUcontrib_Evropa_zeme_EIS2023.jpg

Příspěvek z 5. února 2024 představil pozici evropských průmyslových korporací mezi 100 největšími globálními inovátory tak, jak je v roce 2023 viděl přední poskytovatel analytiky výzkumu a vývoje Patsnap. V žebříčku Patsnapu bylo uvedeno 24 evropských korporací. TC Praha k nim doplnilo informace o (1) výdajích na výzkum a vývoj za rok 2021 z žebříčku EU Industrial R&D Investment Scoreboard a o (2) účasti v rámcových programech EU pro výzkum a inovace. Hlavní závěry tohoto příspěvku mj. byly, že

  • uváděných 24 evropských korporací dohromady nárokuje čistý příspěvek EU v řádu několika stovek milionů € – částku podobnou čistému příspěvku EU, který nárokují polští či čeští účastníci rámcových programů EU pro výzkum a inovace,
  • čistý příspěvek EU nárokovaný z rámcových programů EU největšími korporátními příjemci je stejný jako čistý příspěvek EU nárokovaný některými menšími zeměmi s nízkou výzkumnou a inovační výkonností (např. Chorvatskem, Bulharskem, Litvou či Lotyšskem),
  • prostředky získané korporacemi z rámcových programů EU pro výzkum a inovace představují jen malou část celkových korporátních výdajů na výzkum a vývoj,
  • 9 korporací uvedených v žebříčku Patsnap pro rok 2023 má roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než 5 mld. € (tj. vyšší, než jsou celkové roční výdaje v České republice na výzkum a vývoj).

Oproti žebříčku Patsnapu má EU Industrial R&D Investment Scoreboard bohatší veřejně dostupnou datovou základnu pracující s údaji z účetních závěrek 2 500 největších světových průmyslových korporací, v tom z Evropy pro rok 2022 eviduje 520 korporací (ze zemí EU pak 359). Poněvadž žebříček Patsnapu pracuje pouze se stovkou korporací, které jsou v čele světového technologického pokroku, je jasné, že řada významných evropských průmyslových korporací s vysokými výdaji na výzkum a vývoj v něm uvedena není (např. Mercedes-Benz, BMW, Airbus, Novo Nordisk, Thales apod.). Databáze EU Industrial R&D Investment Scoreboard nám tak umožní upřesnit poznatky prezentované v předchozím příspěvku.

Roční výdaje na výzkum a vývoj v roce 2021 vyšší než 500 mil. € vykázalo 93 evropských korporací (v tom 72 ze zemí EU). 21 z těchto korporací evidoval mezi 100 největšími světovými inovátory v roce 2023 i Patsnap. Z uvedených 93 evropských průmyslových korporací jich 13 mělo roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než 5 mld. € a dalších 35 mezi 1 a 4,9 mld. € (viz přiloženou tabulku).

Mezi 93 evropskými průmyslovými korporacemi s nejvyššími ročními výdaji na výzkum a vývoj dominují korporace z Německa (23) a Francie (18). Německé korporace se zaměřují na automobilový (8 korporací – Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Robert Bosch, Continental, ZF, Schaeffler, Mahle) a farmaceutický průmysl a biotechnologie (4 korporace – Bayer, Boehringer Sohn, Merck DE, Biontech). Francouzské pak na automotive (4 korporace – Renault, Valeo, Faurecia, Michelin) a letectví a obranu (3 – Thales, Safran, Dassault Aviation). 11 korporací vykázalo Spojené království a po 10 Nizozemsko a Švýcarsko.

Z uváděných 93 evropských průmyslových korporací se jich v období 2014–2020 82 zúčastnilo rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (dále jen „H2020“). V rámci něj nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 2,4 mld. €, tzn. 12 % veškerého čistého příspěvku EU nárokovaného podniky. Uvedených 2,4 mld. € odpovídá čistému příspěvku EU, který v programu H2020 nárokovali všichni švédští či švýcarští účastníci. Pro srovnání ČR v programu H2020 nárokovala čistý příspěvek EU 0,5 mld. €, Polsko 0,75 mld. €. Čistý příspěvek EU společnostem ve skupině Airbus v programu H2020 dosáhl 353 mil. €, ve skupině Thales 249 mil. €. Čistý příspěvek EU Airbusu tak odpovídá částkám, které z H2020 nárokovali kyperští (319 mil. €), maďarští (370 mil. €) či slovinští účastníci (379 mil. €). Skupina Thales pak stojí na roveň Estonsku (274 mil. €) či Turecku (279 mil. €). Dalších 5 korporací vykázalo čistý příspěvek EU v programu H2020 vyšší než 100 milionů € (Safran, Siemens, Leonardo, Infineon Technologies, STMicroelectronics), ale jen 2 (Safran, Siemens) uvádí Patsnap v roce 2023 mezi 100 globálními inovátory.  Těchto 7 korporací tak dohromady z H2020 nárokovalo čistý příspěvek EU 1,3 mld. € (viz tabulku níže).

 

20240219_HE_H2020_korporace_stat_cerpani.jpg

 

Současného rámcového programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) se k 29. lednu 2024 zúčastnilo 73 evropských průmyslových korporací, jejichž roční výdaje na výzkum a vývoj  v roce 2021 přesáhly 500 mil. €. Tyto korporace dohromady nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 912 mil. €, tzn. 10 % veškerého čistého příspěvku EU nárokovaného v HE podniky. Obdobnou částku v programu HE nárokovali všichni dánští (935 mil. €) či finští účastníci (910 mil. €).

V HE nejvyšší čistý příspěvek EU nárokovaly skupiny Airbus (163 mil. €), Safran (128 mil. €) a Thales (75 mil. €). To jsou částky podobné tomu, kolik z programu HE k 29. lednu 2024 nárokuje Estonsko (174 mil. €), Maďarsko (150 mil. €) nebo Slovensko (84 mil. €) – viz kartodiagram níže. Pro srovnání čeští účastníci k témuž datu z HE nárokovali čistý příspěvek EU 361 mil. €.

 

HE_20240129_EUcontrib_Evropa_zeme_EIS2023.jpg

 

Teze z předchozího příspěvku, že evropskými korporacemi čerpané částky z rámcových programů představují pouze malou část v korporátních rozpočtech na výzkum, vývoj a inovace i v širším hodnoceném souboru korporací v zásadě platí. Výjimkou jsou evropské korporace působící zejména v oblasti letectví a obrany (Safran, Thales, Airbus, Leonardo) – v jejich rozpočtech na výzkum, vývoj a inovace hrají prostředky z rámcových programů významnější úlohu. Tyto korporace patří mezi největší podnikové příjemce podpory z rámcových programů.

 

Shrnutí:

93 evropských průmyslových korporací s největšími výdaji na výzkum a vývoj dohromady nárokovalo z rámcových programů částku odpovídající čerpání Švédska, Finska či Dánska. To v souhrnu odpovídá v Horizontu 2020 2,4 mld. €, v Horizontu Evropa necelé 1 mld. €. To je zhruba 1/8, resp. 1/10 celkové částky nárokované v rámcových programech podniky. Samostatně pak největší podnikoví příjemci (např. Airbus, Safran, Thales) nárokují z rámcových programů příspěvky EU v podobné výši jako některé inovačně/výzkumně méně výkonné země. Částky čerpané evropskými korporacemi z rozpočtů rámcových programů představují v korporátních rozpočtech na výzkum a vývoj (s výjimkou korporací v oblasti letectví a obrany) jen malou část. 

 

Autor: Vladimír Vojtěch, vojtech@tc.cz, TC Praha, 20. února 2024

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034