Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Struktura tuzemské účasti v programu Horizont Evropa podle právních forem účastníků

17.05.2023

Soubory:

HE_EUprispevek_okresy_pravniforma_20230426.jpg

Příspěvek z 8. května 2023 informoval, že k 26. dubnu 2023 se tuzemské subjekty účastnily 701 projektů programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) a nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 263 milionů €. Úlohou tohoto příspěvku je navázat, popsat strukturu tuzemských subjektů účastnících se programu HE z hlediska jejich právní formy a mírně doplnit příspěvek v časopise Inovační podnikání a transfer technologií č. 4/2022 (s. 4–8).

Mezi tuzemskými subjekty účastnícími se programu HE převažovaly vysoké (a střední) školy – k 26. dubnu 2023 vykázaly dvě pětiny všech účastí (278) a nárokovaly téměř polovinu čistého příspěvku EU (121 mil. €). Druhou nejčastěji zastoupenou skupinou byly podniky – představovaly čtvrtinu všech účastí (176) i čistého příspěvku EU (69 mil. €). Výzkumné instituce se pak na počtu účastí (158) i čistém příspěvku EU (55 mil. €) podílely z jedné pětiny.

 

HE_CZ_forma_20230426.jpg

 

Podíváme-li se na roli tuzemských účastníků, pak koordinátoři byli nejčastěji zastoupeni mezi vysokými školami (72 koordinovaných projektů) a výzkumnými institucemi (33 koordinovaných projektů). Koordinace projektů tuzemským vysokým školám a výzkumným institucím přináší zhruba polovinu jejich čistého příspěvku EU. Tuzemské podniky koordinovaly pouze 8 projektů, nicméně tyto projekty představovaly třetinu čistého příspěvku EU podnikům. Pro zajímavost, 4 projekty koordinoval Honeywell International s. r. o., po jednom projektu MIWA Technologies, a. s., NeuronSW SE, EVEKTOR, spol. s r. o., a COGNITECHNA s. r. o. Detailnější pohled tak potvrzuje dřívější analýzy TC Praha uveřejněné na tomto webu (z 12. prosince 2022, 5. února 2023 a obr. 5 v blogu z 8. května 2023). Ukazuje se, že koordinace projektů je důležitým aspektem účasti České republiky v programu HE.

 

HE_CZ_role_forma_20230426.jpg

 

Z hlediska sídel účastníků šest okresů vykázalo čistý příspěvek EU vyšší než 5 milionů €. Nejvíce Praha (137 mil. €, polovina veškerého čistého příspěvku EU pro tuzemské účastníky) a Brno-město (63 mil. €, čtvrtina veškerého čistého příspěvku EU pro tuzemské účastníky). Následují okresy Olomouc (15 mil. €), České Budějovice (8 mil. €), Praha-západ a Ostrava-město (po 5,8 mil. €).

 

HE_EUprispevek_okresy_pravniforma_20230426.jpg

 

Z regionálního pohledu existují ve struktuře účastníků výrazné rozdíly, zejména pokud se zaměříme na zastoupení podniků. V uvedených 6 okresech, v nichž sídlí účastníci s největším čistým příspěvkem EU, byly podniky nadprůměrně zastoupeny pouze v Praze, a to z jedné třetiny. V Praze tak sídlí dvě třetiny tuzemských podniků, které v programu HE nárokují prostředky EU. Mezi účastníky se sídlem v Brně byly podniky zastoupeny pouze jednou desetinou. V ostatních čtyřech okresech bylo zastoupení podniků mezi účastníky programu HE ještě nižší. Nicméně je možné identifikovat další okresy s konkrétním vynikajícím podnikem – např. Argotech a.s. se sídlem v Náchodě (7 účastí s čistým příspěvkem EU 2,9 mil. €), Chart Ferox, a.s., v Děčíně (1 účast s čistým příspěvkem EU 1,7 mil. €), Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi (3 účasti s čistým příspěvkem EU 1,2 mil. €).

Co se týká vysokých škol, ty byly mezi pražskými účastníky zastoupeny rovněž z jedné třetiny. Naopak v případě Brna byly zastoupeny z 80 % a v případě okresu Olomouc a Ostrava-město z více než 90 %. Brněnské vysoké školy nárokovaly 42 % příspěvku EU pro tuzemské vysoké školy účastnící se programu HE (tj. 51 mil. €). Podíl pražských vysokých škol byl o 5 procentních bodů nižší – pražské vysoké školy nárokovaly 45 mil. € z programu HE.

 

Shrnutí: Mezi tuzemskými účastníky programu HE ze 40 % převažují vysoké (a střední) školy, zhruba rovnoměrně jsou zastoupeny podniky a výzkumné instituce. Koordinace projektů je důležitým aspektem tuzemské účasti v programu HE, přináší tuzemským vysokým školám a výzkumným institucím zhruba polovinu čistého příspěvku EU, podnikům pak třetinu. Podniky účastnící se programu HE se ze dvou třetin soustřeďují do Prahy. Z vysokých škol největší příjemci sídlí v Brně, Praze, Olomouci a Ostravě.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 17. května 2023

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034