Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vyhodnocení výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01: nepřímé akce v části štěpení programu Euratom. ČR opět ve špičce.

23.10.2023

Soubory:

Graf1_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tab1b_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf4_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tab4_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Program Euratom pro výzkum a školící aktivity (2021-2025), který se týká jaderného výzkumu a inovací, je komplementárním programem k programu Horizont Evropa. Program se skládá z přímých a nepřímých akcí. Přímé akce jsou činnosti prováděné Společným výzkumným střediskem EK (JRC, Joint Research Centre). Nepřímé akce jsou výzkumné činnosti prováděné konsorcii s více partnery. Rozpočet programu činí 1,38 mld. € pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025. Na přímé akce Společného výzkumného střediska je vyčleněno 532 mil. €, na nepřímé akce v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy se počítá s částkou 583 mil. € a na nepřímé akce v oblasti jaderného štěpení, bezpečnosti a radiační ochrany zbývá 266 mil. € [1].

Již od prvních výzev se může program Euratom pochlubit vysokou kvalitou financovaných projektů i projektových návrhů a špičkovými zapojenými institucemi. To se týká výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01, u které je již možné bilancovat její výsledky. Zmíněna výzva spadá mezi nepřímé akce a je zaměřena na oblast jaderného štěpení, bezpečnost a radiační ochranu.

K financování ve výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 bylo vybráno 29 projektů. Největšího počtu projektů se účastní výzkumné instituce a vědecké týmy z evropské jaderné velmoci Francie (26 projektů). Za Francií následuje Belgie s 25 projekty a Itálie s 21 projekty. Účastníci z ČR jsou zapojeni do 20 realizovaných projektů, což znamená, že se podílejí na řešení 2/3 projektů této výzvy. Stejný počet projektů jako ČR má rovněž Německo. ČR se tímto výsledkem řadí bezpochyby mezi nejúspěšnější evropské státy. Za povšimnutí stojí pozice Rakouska a Dánska. Tyto výzkumně vyspělé státy se angažují pouze v jednom projektu této výzvy, což souvisí s jejich dlouhodobou politikou v oblasti jaderné energetiky. Podrobněji graf 1.

Graf1_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf  1: Počet projektů řešených v jednotlivých státech v programu Euratom – část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

S počtem projektů řešených v jednotlivých zemích souvisí i počet účastí z jednotlivých zemí v těchto projektech. Rovněž dle počtu účastí v projektech sledované výzvy je na prvním místě Francie. Za ní se řadí Itálie, Německo a Belgie. ČR je i v počtu účastí na špici mezi všemi zúčastněnými státy. V programu Horizont Evropa i v programu Euratom lze rozlišit jednotlivé role účastníků v projektech (příjemci – koordinátoři, příjemci – účastníci, asociovaní partneři a třetí strany). Toto rozlišení účastníků v projektech programu Euratom hraje roli např. u Spojeného království nebo Švýcarska. Tyto země se účastní programu Euratom zpravidla jako asociovaní partneři bez nároku na finanční podporu. Pořadí zúčastněných států ve výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 je uvedeno v grafu 2.

Graf2_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf 2: Účast zemí v programu Euratom – část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Pracovní program Euratom 2021–2022 pro výzkumné a školicí aktivity (2021–2025) [2,3]  obsahuje 16 témat rozdělených do čtyř částí:

• Jaderná bezpečnost (témata 2021-NRT-01-01 až 2021-NRT-01-07)

• Bezpečné zacházení s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (téma 2021-NRT-01-08)

• Věda o jádru a aplikacích ionizujícího záření, radiační ochraně, a přípravě na mimořádné události (témata 2021-NRT-01-09 až 2021-NRT-01-11)

• Expertiza a kompetence v jaderné oblasti v rámci Společenství (témata 2021-NRT-01-12 až 2021-NRT-01-16)

Tabulka 1a ukazuje nárokované finanční prostředky v jednotlivých tématech výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01. Celkem jde o sedm témat pro projekty RIA, výzkumné a inovační akce, sedm témat pro projekty CSA, koordinační a podpůrné akce, o jedno téma pro projekt IA – inovační akce, a konečně o jedno téma pro společně financované partnerství, COFUND. Z celkově nárokované částky první výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 ve výši cca 118 mil. €, připadla na sedm témat a 16 financovaných projektů v oblasti jaderné bezpečnosti téměř polovina (46,5 %) této částky, konkrétně 54,7 mil. €. Pro bezpečné zacházení s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem si řešitelé na financování jednoho projektu nárokovali 2,4 mil. €. Na řešení projektů z oblasti věda o jádru a aplikacích ionizujícího záření, radiační ochraně a přípravě na mimořádné události, která se skládá ze tří témat, je určeno pro 7 projektů 42,4 mil. €. Největší objem finančních prostředků (téměř 30 mil. €) v této oblasti je alokován na podporu partnerství pro výzkum radiační ochrany a detekování ionizujícího záření. Pro koordinační a podpůrné akce v oblasti expertiz v jaderné oblasti je ze strany řešitelů pěti projektů požadována částka cca 18 mil. €.  

Tab1a_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 1a – Účast v programu Euratom – nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Pro české účastníky úspěšných projektů je přiopraveno z rozpočtu programu Euratom 3,3 mil. €, což přestavuje 2,8 % celkové finanční podpory určené pro tuto výzvu – tabulka 1 b. Více než 2/3 finanční podpory určené pro české výzkumné týmy a instituce je soustředěno do 10 projektů v oblasti řešící jadernou bezpečnost. České výzkumné instituce se angažují ve všech pěti realizovaných projektech oblasti, která podporuje tvorbu expertiz v jaderné problematice. Další čtyři projekty s českou účastí nacházíme v tématech, která se věnují jádru a aplikacím ionizujícího záření, radiační ochraně a přípravě na mimořádné události.  Bez české účasti není ani jediný financovaný projekt, který se týká problematiky zacházení s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Tab1b_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 1b – Účast ČR  v programu Euratom – nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Celkový pohled na distribuci finančních prostředků, resp. na nárokovanou podporu z rozpočtu programu Euratom na řešení projektů ve výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 prezentuje graf 3. Je vidět, že 44 % finančních prostředků této výzvy putuje do Francie, která má, jak jsme uvedli v předchozím textu, v této výzvě největší účast. Navíc francouzský Ústav pro radiační ochranu a jadernou bezpečnost - IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) koordinuje projekt typu COFUND s rozpočtem 38 mil. € a tomuto ústavu je přidělena částka ve výši 25 mil. €. Tento jediný projekt tedy představuje skoro polovinu finanční podpory ve sledované výzvě pro Francii. Francie, Belgie, Německo a Itálie si dohromady nárokují téměř ¾ finanční podpory rozdělené mezi státy ve sledované výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01. Český podíl v této výzvě činí 2,8 %.

Graf3_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf 3 – Podpora EK pro jednotlivé státy (mil. €) v programu Euratom  – nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Bezkonkurenčně nejúspěšnější podle počtu koordinátorů je Francie, která koordinuje 11 projektů z celkových 29, což odpovídá 38 % – graf 4. Další v pořadí jsou Belgie se čtyřmi koordinovanými projekty a Německo se třemi, následované Itálií, Polskem a Švédskem, které koordinují po dvou projektech. Těchto šest států dohromady odpovídá za koordinaci 83 % projektů. ČR, Lotyšsko, Rumunsko, Řecko a Španělsko pak koordinují po jednom projektu. Koordinátoři tedy pocházejí z jedenácti zemí. Ze zemí EU-13 se na řízení projektů podílejí koordinátoři ze čtyř států, včetně ČR. Více než jeden projekt v této výzvě je veden třemi francouzskými institucemi a jednou institucí z Belgie. Celkově se na koordinaci 29 projektů podílí 22 institucí. Podrobněji tabulka 2V případě ČR se koordinace týká projektu DELISA-LTO pod vedením Centra výzkumu Řež.

Graf4_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf 4 – Počet koordinátorů v programu Euratom – nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Tab2_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 2 – Koordinátoři v programu Euratom -  nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Mezi TOP účastníky první výzvy v programu Euratom v období 2021–2025 zaměřené na štěpení najdeme přirozeně velké instituce zaměřené na energetiku, resp. jadernou energetiku, např.  Komisariát pro atomovou energii a alternativní zdroje energie (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) nebo Národní agenturu pro nové technologie, energetiku a udržitelný hospodářský rozvoj (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). V pracovním programu Euratom 2021–2022 se poněkud změnila pravidla pro účast Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre – JRC) v projektech. JRC se sice do projektů zapojuje, ale není mu alokována částka v rozpočtu projektu, tj. je tedy součástí konsorcia, ale s nulovým rozpočtem. Z 29 projektů je jich 17, v nichž je JRC účastníkem s nulovým rozpočtem. U výzkumných a inovačních akcí se jedná o 11 projektů s účastí JRC, u inovačních akcí jde o tři projekty a stejný počet je u koordinačních a podpůrných akcí.

Tab3_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 3 – TOP 10 institucí  dle počtu účastí v programu Euratom - nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Z ČR je ve sledované výzvě celkově nejúspěšnější Centrum výzkumu Řež, které má kromě jedné koordinace ještě dalších pět účastí v projektech této výzvy. Následuje ÚJV Řež, a. s., se sedmi účastmi a Státní ústav radiační ochrany s pěti účastmi. Tři účasti vykazuje Evalion, s. r. o., a dvě účasti České vysoké učení technické v Praze. Po jedné účasti pak mají Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a Technologické centrum Praha (dříve Technologické centrum AV ČR).

Tab4_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 4 – Účast českých institucí v programu Euratom - nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Závěrem lze říci, že ČR zaznamenala v první výzvě pro oblast štěpení v období 20212025  v programu Euratom jednoznačný úspěch. Z 16 témat z oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání se instituce z ČR zapojily do financovaných projektů v 15 z nich. Pouze jediné téma, zaměřené na zacházení s tritiem v zařízeních pro fúzi a štěpení, zůstalo bez účastníka z ČR. ČR tak navazuje na úspěšné působení v programu Euratom v oblasti jaderného štěpení v minulých letech.

Daniel Frank, frank@tc.cz, TC Praha

Použité zdroje:

[1] Euratom Research and Training Programme. 4. duben 2023, Dostupné 20.10.2023: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_cs  

[2] Euratom Research and Training Work Programme 2021 – 2022 to Provide Support to Scientists and Engineers of Ukraine,.Dostupné 20.10.2023:  https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/euratom-research-and-training-work-programme-2021-2022-provide-support-scientists-and-engineers-2022-06-24_en 

[3] Korittová, V.: (2023) - První dva roky implementace nepřímých akcí v části štěpení programu Euratom, ECHO 1-2/2023, TC Praha: Dostupné 20.10.2023: https://www.tc.cz/cs/publikace/138/echo-1-2---2023


 

 

Více aktualit

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo

22.01.2024

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky