Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vyhodnocení výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01: nepřímé akce v části štěpení programu Euratom. ČR opět ve špičce.

23.10.2023

Soubory:

Graf1_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tab1b_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf4_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tab4_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Program Euratom pro výzkum a školící aktivity (2021-2025), který se týká jaderného výzkumu a inovací, je komplementárním programem k programu Horizont Evropa. Program se skládá z přímých a nepřímých akcí. Přímé akce jsou činnosti prováděné Společným výzkumným střediskem EK (JRC, Joint Research Centre). Nepřímé akce jsou výzkumné činnosti prováděné konsorcii s více partnery. Rozpočet programu činí 1,38 mld. € pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025. Na přímé akce Společného výzkumného střediska je vyčleněno 532 mil. €, na nepřímé akce v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy se počítá s částkou 583 mil. € a na nepřímé akce v oblasti jaderného štěpení, bezpečnosti a radiační ochrany zbývá 266 mil. € [1].

Již od prvních výzev se může program Euratom pochlubit vysokou kvalitou financovaných projektů i projektových návrhů a špičkovými zapojenými institucemi. To se týká výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01, u které je již možné bilancovat její výsledky. Zmíněna výzva spadá mezi nepřímé akce a je zaměřena na oblast jaderného štěpení, bezpečnost a radiační ochranu.

K financování ve výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 bylo vybráno 29 projektů. Největšího počtu projektů se účastní výzkumné instituce a vědecké týmy z evropské jaderné velmoci Francie (26 projektů). Za Francií následuje Belgie s 25 projekty a Itálie s 21 projekty. Účastníci z ČR jsou zapojeni do 20 realizovaných projektů, což znamená, že se podílejí na řešení 2/3 projektů této výzvy. Stejný počet projektů jako ČR má rovněž Německo. ČR se tímto výsledkem řadí bezpochyby mezi nejúspěšnější evropské státy. Za povšimnutí stojí pozice Rakouska a Dánska. Tyto výzkumně vyspělé státy se angažují pouze v jednom projektu této výzvy, což souvisí s jejich dlouhodobou politikou v oblasti jaderné energetiky. Podrobněji graf 1.

Graf1_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf  1: Počet projektů řešených v jednotlivých státech v programu Euratom – část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

S počtem projektů řešených v jednotlivých zemích souvisí i počet účastí z jednotlivých zemí v těchto projektech. Rovněž dle počtu účastí v projektech sledované výzvy je na prvním místě Francie. Za ní se řadí Itálie, Německo a Belgie. ČR je i v počtu účastí na špici mezi všemi zúčastněnými státy. V programu Horizont Evropa i v programu Euratom lze rozlišit jednotlivé role účastníků v projektech (příjemci – koordinátoři, příjemci – účastníci, asociovaní partneři a třetí strany). Toto rozlišení účastníků v projektech programu Euratom hraje roli např. u Spojeného království nebo Švýcarska. Tyto země se účastní programu Euratom zpravidla jako asociovaní partneři bez nároku na finanční podporu. Pořadí zúčastněných států ve výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 je uvedeno v grafu 2.

Graf2_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf 2: Účast zemí v programu Euratom – část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Pracovní program Euratom 2021–2022 pro výzkumné a školicí aktivity (2021–2025) [2,3]  obsahuje 16 témat rozdělených do čtyř částí:

• Jaderná bezpečnost (témata 2021-NRT-01-01 až 2021-NRT-01-07)

• Bezpečné zacházení s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (téma 2021-NRT-01-08)

• Věda o jádru a aplikacích ionizujícího záření, radiační ochraně, a přípravě na mimořádné události (témata 2021-NRT-01-09 až 2021-NRT-01-11)

• Expertiza a kompetence v jaderné oblasti v rámci Společenství (témata 2021-NRT-01-12 až 2021-NRT-01-16)

Tabulka 1a ukazuje nárokované finanční prostředky v jednotlivých tématech výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01. Celkem jde o sedm témat pro projekty RIA, výzkumné a inovační akce, sedm témat pro projekty CSA, koordinační a podpůrné akce, o jedno téma pro projekt IA – inovační akce, a konečně o jedno téma pro společně financované partnerství, COFUND. Z celkově nárokované částky první výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 ve výši cca 118 mil. €, připadla na sedm témat a 16 financovaných projektů v oblasti jaderné bezpečnosti téměř polovina (46,5 %) této částky, konkrétně 54,7 mil. €. Pro bezpečné zacházení s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem si řešitelé na financování jednoho projektu nárokovali 2,4 mil. €. Na řešení projektů z oblasti věda o jádru a aplikacích ionizujícího záření, radiační ochraně a přípravě na mimořádné události, která se skládá ze tří témat, je určeno pro 7 projektů 42,4 mil. €. Největší objem finančních prostředků (téměř 30 mil. €) v této oblasti je alokován na podporu partnerství pro výzkum radiační ochrany a detekování ionizujícího záření. Pro koordinační a podpůrné akce v oblasti expertiz v jaderné oblasti je ze strany řešitelů pěti projektů požadována částka cca 18 mil. €.  

Tab1a_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 1a – Účast v programu Euratom – nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Pro české účastníky úspěšných projektů je přiopraveno z rozpočtu programu Euratom 3,3 mil. €, což přestavuje 2,8 % celkové finanční podpory určené pro tuto výzvu – tabulka 1 b. Více než 2/3 finanční podpory určené pro české výzkumné týmy a instituce je soustředěno do 10 projektů v oblasti řešící jadernou bezpečnost. České výzkumné instituce se angažují ve všech pěti realizovaných projektech oblasti, která podporuje tvorbu expertiz v jaderné problematice. Další čtyři projekty s českou účastí nacházíme v tématech, která se věnují jádru a aplikacím ionizujícího záření, radiační ochraně a přípravě na mimořádné události.  Bez české účasti není ani jediný financovaný projekt, který se týká problematiky zacházení s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Tab1b_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 1b – Účast ČR  v programu Euratom – nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Celkový pohled na distribuci finančních prostředků, resp. na nárokovanou podporu z rozpočtu programu Euratom na řešení projektů ve výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 prezentuje graf 3. Je vidět, že 44 % finančních prostředků této výzvy putuje do Francie, která má, jak jsme uvedli v předchozím textu, v této výzvě největší účast. Navíc francouzský Ústav pro radiační ochranu a jadernou bezpečnost - IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) koordinuje projekt typu COFUND s rozpočtem 38 mil. € a tomuto ústavu je přidělena částka ve výši 25 mil. €. Tento jediný projekt tedy představuje skoro polovinu finanční podpory ve sledované výzvě pro Francii. Francie, Belgie, Německo a Itálie si dohromady nárokují téměř ¾ finanční podpory rozdělené mezi státy ve sledované výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01. Český podíl v této výzvě činí 2,8 %.

Graf3_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf 3 – Podpora EK pro jednotlivé státy (mil. €) v programu Euratom  – nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Bezkonkurenčně nejúspěšnější podle počtu koordinátorů je Francie, která koordinuje 11 projektů z celkových 29, což odpovídá 38 % – graf 4. Další v pořadí jsou Belgie se čtyřmi koordinovanými projekty a Německo se třemi, následované Itálií, Polskem a Švédskem, které koordinují po dvou projektech. Těchto šest států dohromady odpovídá za koordinaci 83 % projektů. ČR, Lotyšsko, Rumunsko, Řecko a Španělsko pak koordinují po jednom projektu. Koordinátoři tedy pocházejí z jedenácti zemí. Ze zemí EU-13 se na řízení projektů podílejí koordinátoři ze čtyř států, včetně ČR. Více než jeden projekt v této výzvě je veden třemi francouzskými institucemi a jednou institucí z Belgie. Celkově se na koordinaci 29 projektů podílí 22 institucí. Podrobněji tabulka 2V případě ČR se koordinace týká projektu DELISA-LTO pod vedením Centra výzkumu Řež.

Graf4_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Graf 4 – Počet koordinátorů v programu Euratom – nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Tab2_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 2 – Koordinátoři v programu Euratom -  nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Mezi TOP účastníky první výzvy v programu Euratom v období 2021–2025 zaměřené na štěpení najdeme přirozeně velké instituce zaměřené na energetiku, resp. jadernou energetiku, např.  Komisariát pro atomovou energii a alternativní zdroje energie (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) nebo Národní agenturu pro nové technologie, energetiku a udržitelný hospodářský rozvoj (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). V pracovním programu Euratom 2021–2022 se poněkud změnila pravidla pro účast Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre – JRC) v projektech. JRC se sice do projektů zapojuje, ale není mu alokována částka v rozpočtu projektu, tj. je tedy součástí konsorcia, ale s nulovým rozpočtem. Z 29 projektů je jich 17, v nichž je JRC účastníkem s nulovým rozpočtem. U výzkumných a inovačních akcí se jedná o 11 projektů s účastí JRC, u inovačních akcí jde o tři projekty a stejný počet je u koordinačních a podpůrných akcí.

Tab3_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 3 – TOP 10 institucí  dle počtu účastí v programu Euratom - nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Z ČR je ve sledované výzvě celkově nejúspěšnější Centrum výzkumu Řež, které má kromě jedné koordinace ještě dalších pět účastí v projektech této výzvy. Následuje ÚJV Řež, a. s., se sedmi účastmi a Státní ústav radiační ochrany s pěti účastmi. Tři účasti vykazuje Evalion, s. r. o., a dvě účasti České vysoké učení technické v Praze. Po jedné účasti pak mají Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a Technologické centrum Praha (dříve Technologické centrum AV ČR).

Tab4_Euratom_NRT_2021_Frank_TC_Praha.jpg

Tabulka 4 – Účast českých institucí v programu Euratom - nepřímé akce, část štěpení, výzva HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Závěrem lze říci, že ČR zaznamenala v první výzvě pro oblast štěpení v období 20212025  v programu Euratom jednoznačný úspěch. Z 16 témat z oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání se instituce z ČR zapojily do financovaných projektů v 15 z nich. Pouze jediné téma, zaměřené na zacházení s tritiem v zařízeních pro fúzi a štěpení, zůstalo bez účastníka z ČR. ČR tak navazuje na úspěšné působení v programu Euratom v oblasti jaderného štěpení v minulých letech.

Daniel Frank, frank@tc.cz, TC Praha

Použité zdroje:

[1] Euratom Research and Training Programme. 4. duben 2023, Dostupné 20.10.2023: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_cs  

[2] Euratom Research and Training Work Programme 2021 – 2022 to Provide Support to Scientists and Engineers of Ukraine,.Dostupné 20.10.2023:  https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/euratom-research-and-training-work-programme-2021-2022-provide-support-scientists-and-engineers-2022-06-24_en 

[3] Korittová, V.: (2023) - První dva roky implementace nepřímých akcí v části štěpení programu Euratom, ECHO 1-2/2023, TC Praha: Dostupné 20.10.2023: https://www.tc.cz/cs/publikace/138/echo-1-2---2023


 

 

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky