Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Dosavadní účast ČR v misích programu HE

25.04.2023

Soubory:

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_role_20230330.jpg

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_mise_20230330.jpg

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_vyznammisi_20230330.jpg

Mise jsou v rámcovém programu novým konceptem. Stručně řečeno, jde o ambiciózní aktivity v oblasti výzkumu a inovací, které mají dopad napříč obory a odvětvími a jsou důležité pro významnou část evropského obyvatelstva. Jsou vyhlašovány formou specifických výzev ve II. pilíři programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). V současnosti jsou mise zavedeny pro tyto oblasti:

  • přizpůsobování se změně klimatu včetně sociální transformace,
  • rakovina,
  • zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody,
  • chytrá a klimaticky neutrální města,
  • zdravá půda a potraviny.

Téma misí významně rezonovalo i pozičními dokumenty, které reagovaly na veřejnou konzultaci Evropské komise ze dne 1. prosince 2022 zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027. Zavedení misí bylo napříč pozičními dokumenty vnímáno kriticky, a to zejména z důvodů nejasné vazby na II. pilíř, nastavení rozpočtu misí, neprovázanosti s národními a regionálními rozvojovými a inovačními strategiemi a složité struktury nastavení misí (včetně jejich netransparentnosti a obtížnosti na orientaci).

Cílem příspěvku je proto na stanoviska v těchto pozičních dokumentech navázat a stručně analyzovat účast České republiky v misích v evropském kontextu.

 

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_role_20230330.jpg

 

Tuzemští příjemci k 30. březnu 2023 vykázali 41 účastí v misích programu HE. Nejvíce, po 11 účastech, vykázaly mise Rakovina a Chytrá a klimaticky neutrální města. 8 účastí vykázala mise Zdravá půda a potraviny, 6 účastí Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody a 5 účastí Přizpůsobování se změně klimatu včetně sociální transformace. Účast tuzemských příjemců v misích odpovídá celkové tuzemské účasti v programu HE. Z celkového počtu 2 553 účastí příjemců v misích programu HE představuje tuzemských 41 účastí 1,6 %. V případě celého programu HE 558 účastí českých příjemců znamená 1,4 %.

Na první pohled se ani neliší zastoupení ostatních zemí. Tzn. je naprosto zřetelná dominance zemí západní Evropy – Španělska (324 účastí příjemců v misích, 4 641 účastí příjemců v HE jako celku), Itálie (248 účastí v misích, 4 081 účastí celkem), Německa (224 účastí v misích, 4 738 účastí celkem) a Francie (208 účastí v misích, 3 516 účastí celkem). Na druhé straně vyšší účast v misích než Česká republika vykázalo Rumunsko (77 účastí příjemců v misích při 474 účastech příjemců v programu HE celkem). Polští příjemci vykázali 42 účastí, maďarští 37, chorvatští 36, bulharští 35 a slovinští 33.

Z hlediska rolí je nezbytné dodat, že tuzemské subjekty se misí účastnily pouze jako ostatní příjemci. Naopak Rumunsko koordinovalo 3 projekty. Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva a Bulharsko koordinovaly alespoň po 1 projektu.

 

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_mise_20230330.jpg

 

Co se týká příspěvku EU, tuzemští příjemci v misích k 30. březnu 2023 obdrželi 11,7 mil. €, 17. nejvyšší příspěvek EU mezi členskými zeměmi programu HE a přidruženými zeměmi. Celkový příspěvek EU všem příjemcům účastnícím se misí činil 1,1 mld. €. Pro srovnání, za celý program HE tuzemští příjemci obdrželi 18. nejvyšší příspěvek. Nejvyšší příspěvek EU získali tuzemští příjemci v misi Rakovina, a to 3,4 mil. €. Mise Chytrá a klimaticky neutrální města, Zdravá půda a potraviny, Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody obdržely podobně velký příspěvek mezi 2 a 2,5 mil. €. V misi Přizpůsobování se změně klimatu včetně sociální transformace tuzemští příjemci obdrželi příspěvek EU 1,7 mil. €.

Podobnou strukturu účasti v misích jako Česká republika, tzn. bez výrazné převahy konkrétní mise, má i Itálie, Francie, Španělsko, Německo nebo Dánsko. Naopak u ostatních nových členských zemí EU lze identifikovat jednu dominantní misi – např. Zdravou půdu a potraviny v případě Polska; Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody u Estonska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Rumunska.

 

HE_MISS_EUprispevek_Evropa_zeme_vyznammisi_20230330.jpg

 

V předchozích odstavcích jsme uvedli, že rumunští příjemci měli větší účast v misích než příjemci z tuzemska a že podobnou účast vykázali i příjemci z Maďarska, Chorvatska a Bulharska. Avšak v těchto zemích účast v misích představuje významnou část příspěvku EU – nejvíce v Chorvatsku (17,5 %) a Rumunsku (16,4 %). Naopak Česká republika, kde se mise podílejí 5 % na celkovém příspěvku EU, se přibližuje evropskému průměru (5,3 %). Tzn., že Česká republika vykazuje podobné hodnoty jako Slovinsko, Itálie, Finsko nebo Norsko.

 

Résumé: Tuzemští příjemci vykázali 41 účastí (ale ani jednu koordinaci) v misích programu Horizont Evropa. Účast ČR v misích se neliší od celkové účasti v programu HE. V případě ČR (na rozdíl od nových členských zemí EU) jsou mise rovnoměrně zastoupeny. V rámci účasti v misích tuzemští příjemci obdrželi příspěvek EU ve výši 11,7 mil. €. To je 5 % celkového příspěvku EU ČR v programu HE, což odpovídá evropskému průměru. 

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 25. dubna 2023

 

 

Více aktualit

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo

22.01.2024

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky