Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Stručný pohled na míru překračovaní rozpočtu v programu Horizont Evropa

26.10.2022

Soubory:

Tab1_OVERSUB_CLUS_CALLS_Frank_TC_CAS.jpg

Tab2_OVERSUB_TOP_CALLS_Frank_TC_CAS.jpg

Rámcové programy pro výzkum a inovace se dlouhodobě těší značnému zájmu vědecké komunity. Platí to i pro právě probíhající program Horizont Evropa. Data uvedená v tabulce níže ukazují, že odhodlání výzkumných týmů a jednotlivců účastnit se mezinárodního výzkumu značně převyšuje možnosti tohoto programu. Míra překročení rozpočtu (oversubscription rate), tj. podíl celkového finančního nároku žadatelů o účast v programu Horizont Evropa vůči celkovému rozpočtu vyhlášených výzev činí 4,7. Jinými slovy -  pokud by byly financovány všechny předložené projektové návrhy, musel by se navýšit rozpočet vyhlášených výzev programu Horizont Evropa cca 5x. Ve skutečnosti není samozřejmě žádoucí, aby byly všechny předložené výzkumné záměry financovány, neboť specifikem rámcového programu je důraz na vysokou výzkumnou a inovační kvalitu předkládaných projektových návrhů.  Rozpočet dosud  vyhlášených a zhodnocených výzev uvedených v dostupných datových zdrojích zaručuje financování cca 20–21 % předložených projektových návrhů - viz naše předchozí analýza. Těmto hodnotám odpovídá i celková stanovená míra překročení rozpočtu výzev v programu Horizont Evropa.

Tab1_OVERSUB_CLUS_CALLS_Frank_TC_CAS.jpg

Z uvedeného přehledu klastrů a priorit programu Horizont Evropa je patrné, že největší tlak na finanční prostředky z rozpočtu tohoto programu je přítomen u některých výzev Evropské rady pro inovace (EIC). Zájem výzkumné komunity a privátních firem využít finanční prostředky na podporu rizikových průlomových a přelomových inovací byl v uvedeném období enormní. Velkou pozornost upřeli výzkumníci také na výzvy klastru, který zastřešuje v programu Horizont Evropa  společenské a humanitní vědy. V rozporu mezi velkým zájmem humanitně zaměřených vědců účastnit se RP a zároveň poměrně nízkým rozpočtem výzev, ve kterých by se mohli uplatnit, je možné hledat příčiny  jejich častých iniciativ, které mají za cíl zvětšit šance pro realizaci tímto směrem zaměřených projektů. V popředí zájmu výzkumné sféry byly také ty části programu Horizont Evropa, umožňující financovat vynikající projekty špičkového badatelského výzkumu, mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a projekty zaměřené na komplexní, multioborový  přístup k řešení otázek civilní bezpečnosti.

Druhá tabulka zahrnuje 15 výzev programu Horizont Evropa za období 2021 – 06/2022 s nejvyšším poměrem celkového finančního nároku žadatelů o účast v dané výzvě vůči  celkovému rozpočtu dané výzvy.  V těchto 15 výzvách dosahuje tento poměr hodnot 7 až 15, což znamená, že k plnému pokrytí finančních nároků všech žadatelů by došlo při sedmi- až patnáctinásobném zvýšení rozpočtu těchto výzev. Výzvy, kde zájem výzkumné komunity mnohonásobně překročil jejich rozpočet, se týkají např. oblasti pokročilého výzkumu průlomových technologií (výzva EIC Pathfinder Open - HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01), posílení spolupráce mezi aktéry inovačního ekosystému za účelem zkvalitnění podpory inovačních podniků, výzkumu evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů a výzkumu zdraví.  Mezi uvedenými pro výzkumníky atraktivními výzvami nechybí ani výzvy ERC, MSCA a tzv. Wideningu.

Tab2_OVERSUB_TOP_CALLS_Frank_TC_CAS.jpg

Zajímavé může být porovnání odhadovaného (očekávaného) počtu projektových návrhů učiněného EK (poznámka autora: metodika stanovování tohoto odhadu mně není známa) a počtu skutečně předložených projektových návrhů.  U některých výzev se odhadované a skutečné počty projektových návrhů velmi podobají, u jiných se poměrně výrazně liší. Je patrné, že ve většině případů (11 z 15) jsou odhadované počty projektových návrhů nižší než skutečné počty. I při neznalosti metodiky odhadu počtu projektových návrhů, lze usoudit, že zájem výzkumníků spolupodílet se na řešení mezinárodních projektů byl větší, než se původně předpokládalo. To je zřetelně vidět např. u výzvy spadající pod Evropské inovační ekosystémy (HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01).

Závěrem můžeme zmínit, že ačkoliv je celková úspěšnost, a tedy i šance účastnit mezinárodních projektů v programu Horizont Evropa vyšší, než jak tomu bylo v předešlých RP (viz. naše předchozí analýza), stále platí, že uspět a následně využít finanční prostředky  z tohoto rámcového programu na řešení výzkumných záměrů může být pro řadu výzkumných týmů a mezinárodních konsorcií nanejvýš obtížné. Důvodem jsou omezené finanční možnosti jednotlivých výzev, nízký počet potenciálně financovaných projektů, vysoké nároky na kvalitu předkládaných projektů a vysoce konkurenční mezinárodní prostředí.

Autor: Daniel Frank, TC AV ČR, frank@tc.cz, 26.10.2022

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

EIT Community Officer – výběrové řízení pro Česko

15.04.2024

Uzávěrka přihlášek: 2. června 2024 (do půlnoci) Platové rozpětí: 30 000 – 35 000 € ročně (bude definováno na základě odpracovaných let, dovedností a zkušeností) Stručný popis práce: Role úředníka komunity EIT (ECO) zahrnuje tři primární organizační oblasti...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky