Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

ČR v Horizontu Evropa k prosinci 2023: 970 financovaných účastí

24.01.2024

K 19. prosinci 2023 databáze Evropské komise eCORDA evidovala pro Českou republiku 970 financovaných účastí v 699 projektech programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 350 milionů €. Mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi si ČR dlouhodobě udržuje 17. pozici, a to jak z hlediska počtu účastí, tak z hlediska čistého příspěvku EU. Pro srovnání: Polsko je dlouhodobě v obou ukazatelích šestnácté (1 196 účastí s čistým příspěvkem EU 434 mil. €), Slovinsko je v účasti 19. (772 účastí) a v čistém příspěvku EU 18. (256 mil. €). Pořadí ČR, ale i Polska či Slovinska, zcela odpovídá celkové ekonomické výkonnosti těchto zemí – v ukazateli HDP na obyvatele v paritě kupní síly je ČR mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi 18., Slovinsko 20. (viz kartodiagramy níže).

20240124_HE_20231219_EUcontrib_Evropa_zeme_GDP2022.jpg

Zdroj: Evropská komise – eCORDA – 19. prosince 2023 a Světová banka – 11. ledna 2024 (data k roku 2022)
Zpracoval: Vladimír Vojtěch, TC Praha, 24. ledna 2024

20240124_HE_20231219_EUcontrib_Evropa_zeme_EIS2023.jpg

Zdroj: Evropská komise – 19. prosince 2023 (eCORDA) a 11. ledna 2024 (European Innovation Scoreboard 2023)
Zpracoval: Vladimír Vojtěch, TC Praha, 24. ledna 2024

 

Program Horizont Evropa jako celek k prosinci 2023 evidoval 72 tis. financovaných účastí v 11 tis. projektech s nárokovaným čistým příspěvkem EU ve výši 31,5 mld. €. Největší počet účastí vykázaly Německo (8 335), Španělsko (7 988), Itálie (6 970), Francie (6 826), Nizozemsko (4 734) a Belgie (4 032). Nejvyšší čistý příspěvek EU nárokovali účastníci z Německa (5,2 mld. €), Francie (3,6 mld. €), Španělska (3,4 mld. €), Nizozemska (2,9 mld. €), Itálie (2,7 mld. €) a Belgie (2,2 mld. €).

Strukturu aktuální (12/2023) účasti v programu HE udává graf níže. Tuzemští účastníci vykázali v I. pilíři programu HE (Excelentní věda) 290 účastí a nárokovali 95 mil. € čistého příspěvku EU; ve II. pilíři (Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu) pak 551 účast s nárokovaným čistým příspěvkem EU 184 mil. €. V rámci II. pilíře nejvyšší účast vykazují klastry Klima, energetika a doprava (157 tuzemských účastí s nárokovaným čistým příspěvkem EU 70 mil. €) a Digitalizace průmysl a vesmír (153 tuzemské účasti a 41 mil. €).

HE_rozpocet_cerpani_20231219.jpg

 

Podle právní formy mezi tuzemskými účastníky programu HE k prosinci 2023 převažovaly vysoké školy. Účastnily se 399krát a nárokovaly 173 mil. € čistého příspěvku EU. Největší evropský příspěvek nárokovaly Masarykova univerzita (42 mil. €), Univerzita Karlova (28 mil. €), České vysoké učení technické v Praze (19 mil. €) a Univerzita Palackého v Olomouci (také 19 mil. €). Tuzemské podniky a výzkumné instituce vykázaly podobný počet účastí – 227 podniky a 212 výzkumné instituce. Podniky nárokovaly čistý příspěvek EU 81 mil. € – čtvrtina připadala na Honeywell International s.r.o. (21 mil. €), který se významně účastní zejména společných podniků v letectví (Clean Aviation, SESAR3). Tuzemské výzkumné instituce nárokovaly 72 mil. € čistého příspěvku EU – nejvíce Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., (13 mil. €), Biologické centrum AV ČR, v. v. i., (7,5 mil. €), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., (7,3 mil. €) a Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., (4,6 mil. €).

Důležitou roli má koordinace projektů. Tuzemské subjekty k prosinci 2023 koordinovaly 157 projektů. U těchto projektů nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 149 mil. €, tzn. dvě pětiny celkového čistého příspěvku EU nárokovaného tuzemskými účastníky. Koordinátoři byli nejčastěji zastoupeni mezi vysokými školami a výzkumnými institucemi – koordinace projektů jim přináší zhruba polovinu jejich čistého příspěvku EU.

HE_CZ_role_forma_20231219.jpg

 

Regionální pohled i struktura účastníků v jednotlivých regionech zůstávají stabilní. Nejvyšší čistý příspěvek nárokují účastníci z Prahy (179 mil. €) a Brna (81 mil. €). Více než 8 mil. € k prosinci 2023 nárokovali i účastníci z okresů Olomouc (20 mil. €), Praha-západ (11 mil. €), České Budějovice (9,5 mil. €) a Ostrava-město (8,7 mil. €). V Praze sídlí tři pětiny podniků a výzkumných institucí, které v programu HE nárokují prostředky EU. Pražské a brněnské vysoké školy účastnící se programu HE nárokují podobnou výši prostředků EU (68, resp. 65 mil. €, tj. po dvou pětinách čistého příspěvku EU určeného tuzemským vysokým školám).

HE_20231219_EUcontrib_CR_okresy_pravniforma.jpg

 

Na závěr tohoto příspěvku ještě stručná zmínka o účasti českých subjektů v projektových návrzích. V nich byly tuzemské subjekty uvedeny 4 163krát (v 3 127 projektech), v tom 925krát v roli koordinátorů. Čistý příspěvek EU požadovaný v projektových návrzích tuzemskými subjekty dosahoval 1,8 mld. €.

 

Shrnutí: ČR k prosinci 2023 vykázala 970 financovaných účastí v programu HE s nárokovaným čistým příspěvkem EU ve výši 350 mil. € a udržuje si svou dlouhodobou pozici mezi členskými zeměmi EU a k programu HE přidruženými zeměmi. Mezi tuzemskými účastníky převažují vysoké školy – zejména pak vysoké školy sídlící v Praze a Brně. Podobnou míru zastoupení vykazují podniky a výzkumné instituce – 60 % z obou typů organizací účastnících se programu HE sídlí v Praze. Důležitou úlohu v tuzemské účasti v programu HE hraje koordinace projektů, která vysokým školám a výzkumným institucím přináší polovinu jejich čistého příspěvku EU.

 

Zpracoval: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 24. ledna 2024

Více aktualit

Zapojte se do národní konzultace k pozici ČR pro FP10

22.07.2024

Chcete se podílet na formování budoucí výzkumné politiky EU a tvorbě budoucího programu pro výzkum a inovace? Zapojte se do konzultace k FP10 (Rámcovému programu pro výzkum a inovace na období 2028-2034), připravovanému programu Evropské unie, který naváže na...

Výzvy Nového evropského Bauhausu: CONNECT a CO-CREATE

23.07.2024

Evropský inovační a technologický institut/The EIT Community New European Bauhaus otevřel 4. července 2024 dvě menší výzvy k Novému evropskému Bauhausu. Cílí na problémy, kterým čelí města, příměstské a venkovské oblasti: klima, městská mobilita, potraviny a výroba. V...

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034